Firma » Tax

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy
Zobacz więcej zdjęć »
Jednym z ważniejszych elementów treści stosunku pracy jest wywiązywanie się z obowiązków zawartych w umowie we wskazanym miejscu przez pracodawcę. W odgórnie określonych sytuacjach tj. (wypadek losowy,choroba itp.)

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy


Jednym z ważniejszych elementów treści stosunku pracy jest wywiązywanie się z obowiązków zawartych w umowie we wskazanym miejscu przez pracodawcę. W odgórnie określonych sytuacjach tj. (wypadek losowy,choroba itp.) osoba wykonująca swoje obowiązki nie jest w stanie wykonywać swojej pracy prawidłowo co za tym idzie tym bardziej nie ma możliwości stawienia się w swoim miejscu pracy. Jakie kroki może podjąć pracownik któremu przydarzyła się taka sytuacja? W jaki sposób może usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy? O tym wszystkim dowiesz się w tym artykule.


Zasady obowiązujące usprawiedliwienia nieobecności w pracy


Najważniejsze zasady usprawiedliwiania niezdolności to stawienia się w miejscu pracy z innych przyczyn niż choroba czy urlop na żądanie określone zostały w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 maja 1996 roku sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od wykonywania swojej pracy. Odnosząc się do § 1 powołanego rozrządzenia przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownik a w pracy są wypadki i zdarzenia określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają pojawienie się pracownika w miejscu pracy, a także inne okoliczności utrudniające świadczenia pracy przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.


W wypadku gdy wyżej wymienione zdarzenia losowe nie będą miały miejsca, to pracownik zobowiązany jest do ówczesnego uprzedzenia pracodawcy swoją nieobecnością również tyczy się to sytuacji gdy pracownik jest w stanie przewidzieć daną sytuacje, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę, podać przyczynę nieobecności oraz mniej więcej oszacować jej długość. Informacje te pracownik powinien dostarczyć najpóźniej w drugim dniu swojej nieobecności w miejscu pracy (chyba, że w regulaminie pracy podany jest termin w jakim pracownik musi powiadomić pracodawcę, jeżeli jednak pracownik nie jest w stanie poinformować o swojej niezdolności do wykonywania pracy (co wynika np. z ciężkiej choroby, wypadku) ma prawo do uczynienia tego niezwłocznie po ustaleniu przyczyny nieobecności, która spowodowała niemożność do kontaktu z pracodawcą.


W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność?


Uwagę należy zwrócić na fakt czy u danego pracodawcy określone zostały warunki formy usprawiedliwiania nieobecności, jeżeli nie określono w takim wypadku pracownik ma prawo do usprawiedliwienia swojej niezdolności do wykonywania pracy osobiście ewentualnie poprzez inną osobę (np. partnera), telefonicznie lub za pomocą innego środka komunikacji (e-mail, fax itp.). Pracownik ma również prawo do wysłania swojego zwolnienia lekarskiego przy pomocy tradycyjnej poczty jako list polecony, w przypadku użycia tej metody zawiadomienia datę zawiadomienia pracodawcy uznajemy od dnia w którym przesyłka została nadana. Niebędący w stanie świadczenia usług pracownik ma także możliwość usprawiedliwienia za pomocą wiadomości SMS, jednak ta metoda nie jest dla pracownika do końca korzystna ze względu na brak gwarancji, że pracodawca otrzymał ową wiadomość i się z nią zapoznał.


Dokumenty potrzebne do usprawiedliwienia nieobecności w pracy


Oprócz zachowania odpowiednich terminów i form pracownik zobowiązany jest do złożenia odpowiednich dokumentów które prawnie usprawiedliwiają zaistniały okres niemożności wykonywania swojej pracy. Musimy jednak pamiętać aby czynniki te były w żaden sposób nie zależne od strony pracownika. Odwołując się do §3 powołanego rozporządzenia:
zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.


Jednakże równie istotnym aspektem jest fakt, iż zgodnie z przytoczonym wcześniej przepisem, dowodem który usprawiedliwia nieobecność w pracy mogą być także oświadczenia sporządzone przez pracownika. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest sporządzenie tych oto oświadczeń w formie pisemnej. Jest to o tyle ważne, iż w przypadku gdy na przykład dojdzie do wcześniej nie zapowiedzianego zamknięcia miejsca pracy pracownik bowiem nie ma obowiązku ubiegać się o wydanie stosownego zaświadczenia - w tym wypadku wystarczy jedynie jego oświadczenie. Logicznym jest, iż w przypadku gdy oświadczenie zostało wystawione przez pracownika bez określonego powodu (tj. fałszowane), Oświadczenie te może zostać potraktowane jako podstawa do rozwiązania umowy o pracę. Istotnym jest aby pracownik dokładnie określił o którą placówkę chodzi, aby w przypadku sporu pracodawca mógł oszacować prawdziwość danego zaświadczenia pracownika.


Oczywiście w praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, w których osoba nieobecna nie będzie w pracy na skutek wypadku drogowego czy opóźnienia pociągu/autobusu. W takim wypadku aby prawidłowo usprawiedliwić nieobecność należałoby udać się do przewoźnika i uzyskać od niego dokument potwierdzający, że dane opóźnienie miało miejsce. Ważnym faktem jest to aby dokładnie uwzględnić datę, czas oraz miejsce sytuacji losowej.


W wypadku gdy przyczyną nieobecności pracownika będzie np. powódź bądź śnieżyca w takim przypadku pracownik nie jest zobowiązany do dostarczenia jakichkolwiek dokumentów, ponieważ o zjawiskach takich pracodawca z reguły posiada wiedzę, ma zatem świadomość że to one mogły spowodować problemy w dotarciu do miejsca pracy.
W niniejszym artykule przedstawiamy informacje dotyczące nieobecności niepłatnej, a więc należałoby zastanowić się czy lepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby skorzystanie z tak zwanej opieki, uregulowanej w treści art. 188 kp (pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia). Jeśli natomiast pracownik wykorzystał już limit opieki na dany rok, to za nieobecność w pracy, spowodowaną np. zamknięciem szkoły i koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracownik nie otrzyma wynagrodzenia. Będzie to jego nieobecność usprawiedliwiona niepłatna.

link do artykułu: http://outsourcing-kip.pl/wiadomosci/wszystko-o-usprawiedliwieniach-nieobecnosci-w-pracy



Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Outsourcing kadry i płace
http://outsourcing-kip.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »