Gospodarka » Żywność

FoodCare ma zapłacić Fundacji Darka Tiger Michalczewskiego ponad 4,5 miliona zł – tak orzekł sąd

Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał spółce FoodCare zapłatę na rzecz Fundacji Darka Tiger Michalczewskiego „Równe Szanse” 4 522 000 zł. oraz oddalił wniosek FoodCare o umorzenie postępowania.

Sprawa dotyczy niewywiązania się przez FoodCare z obowiązku  udzielenia informacji o wielkości sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger po rozwiązaniu umowy z Fundacją. Informacja ta jest niezbędna dla ustalenia wysokości odszkodowania należnego Fundacji od FoodCare. W ocenie Sądu zasądzona kwota będzie bodźcem do wykonania jego postanowienia. Sąd podkreślił także, że tak długie niewykonywanie obowiązku przez FoodCare nałożone prawomocnym orzeczeniem stanowi przejaw nie tylko lekceważenia orzeczenia wydanego przez Sąd, ale też praw Fundacji.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformy Link BuildinguSprawa związana jest z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2012 roku, w którym nałożył on na FoodCare obowiązek udzielenia informacji o wielkości sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger, które zostały wyprodukowane przez FoodCare po rozwiązaniu umowy z Fundacją. Informacja ta jest niezbędna dla ustalenia wysokości odszkodowania należnego Fundacji od FoodCare. Orzeczenie zostało utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 8 października 2015 roku. Pomimo prawomocnego wyroku Sądu FoodCare nie wywiązał się z nałożonego przez Sąd obowiązku. Było ono egzekwowane przez Fundację przed sądami krakowskimi w drodze licznych wniosków i postanowień. W 2013 roku Sąd ponownie wezwał firmę FoodCare do wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku i zagroził nakazaniem zapłaty na rzecz Fundacji 500 zł. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności. Postanowieniem z dnia 29 września 2014 roku Sąd podwyższył wysokość sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki do kwoty 5 000 zł. Dłużnik, pomimo powyższych czynności egzekucyjnych, w dalszym ciągu ignorował tytuł wykonawczy i uchylał się od jego wykonania. W związku z tym w listopadzie b.r Sąd Rejonowy w Krakowie nakazał dłużnikowi FoodCare zapłatę całej żądanej kwoty tj. 4 522 000 zł. W ocenie Sądu będzie ona bodźcem do wykonania przez FoodCare postanowienia Sądu oraz będzie stanowić odczuwalną dolegliwość dla tej firmy. Sąd podkreślił, że tak długie niewykonywanie obowiązku przez FoodCare nałożone prawomocnym orzeczeniem stanowi przejaw nie tylko lekceważenia orzeczenia wydanego przez Sąd, ale też praw Fundacji.

Aneta Miakinko, Prezes Zarządu Fundacji: Mamy orzeczenie, o które Fundacja wytrwale walczyła przez 5 lat. I się opłaciło. Firma FoodCare zlekceważyła postanowienie Sądu i teraz musi zapłacić za to bardzo wysoką kwotę. Co ważne Sąd całkowicie podzielił argumenty Fundacji – nie umorzył postępowania, ani też nie oddalił wniosku, jak żądał FoodCare. To bardzo ważne orzeczenie w kontekście toczących się spraw sądowych.  

 

 Jest to już kolejny wyrok Sądu nakazujący FoodCare zapłatę pieniędzy na rzecz Fundacji Darka Tiger Michalczewskiego „Równe Szanse”. W dniu 12 listopada 2014 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał ostateczny wyrok, w którym zobowiązał firmę FoodCare do zapłaty na rzecz Fundacji kwoty ponad 15 milionów zł z tytułu m.in. zaległego wynagrodzenia z umowy promocyjnej wraz z odsetkami i kosztami. Było to jedno z najważniejszych rozstrzygnięć w tej sprawie, jednocześnie potwierdzające, że to firma FoodCare złamała łączącą strony umowę.

 

Informacje dodatkowe

Sprawa rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to Fundacja „Równe Szanse” Dariusza Tiger Michalczewskiego rozwiązała umowę promocyjną z firmą Foodcare wskutek czego wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Umowa kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczeń Tiger należących do  Dariusza Tiger Michalczewskiego tj. m.in. jego pseudonimu sportowego TIGER, znaków  towarowych słownych  i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także  jego wizerunku. Zgodnie z umową dobra te mogły być wykorzystywane przez spółkę Wiesława Włodarskiego w czasie trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie. Umowa została zawarta na czas określony na okres 50 lat z opcją przedłużenia do 100 lat. W oparciu o umowę spółka FoodCare rozpoczęła produkcję i sprzedaż napojów z oznaczeniem Tiger. W 2010 roku firma z Zabierzowa odmówiła zapłaty należnego Fundacji wynagrodzenia pomimo utrzymywania sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger i pomimo wiążącej nadal obie strony umowy. Stało się to głównym powodem do rozwiązania umowy przez Fundację z firmą FoodCare w trybie natychmiastowym, co spowodowało, że wygasły wszelkie uprawnienia spółki FoodCare do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Nowym licencjobiorcą został  Maspex, który uzyskał wyłączną licencję do używania oznaczenia Tiger i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu Tiger Dariusza Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych.


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »