Firma » System prawny

Jak założyć spółkę akcyjną – etapy

Spółki akcyjne są spółkami kapitałowymi prowadzącymi działalność gospodarczą z wysokim zapotrzebowaniem na kapitał inwestycyjny i specjalistyczną wiedzę. Dowiedz się, jak założyć spółkę akcyjną i jakie dokumenty okażą się niezbędne w trakcie urzędowych procedur.

Etap 1 – zawiązanie spółki

Proces zawiązania spółki akcyjnej składa się z kilku kroków. Są nimi zawarcie aktu założycielskiego i sporządzenie statutu, pokrycie kapitału zakładowego, powołanie organów spółki oraz dokonanie wpisu do KRS. Do zawiązania spółki dochodzi z momentem objęcia wszystkich akcji pierwszej emisji przez akcjonariuszy.

Etap 2 – podpisanie statutu

Niezwykle istotnym etapem zawiązania spółki akcyjnej oraz kolejną procedurą wiążącą się z jej założeniem jest spisanie statutu przez założycieli. Dokument trzeba sporządzić w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Status spółki akcyjnej musi zawierać wpis dotyczący wysokości kapitału zakładowego, a także uwzględniać kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na jego pokrycie. W dokumencie należy przedstawić również wartość nominalną akcji oraz ich liczbę ze wskazaniem czy wspomniane akcje są imienne, czy na okaziciela. Statut powinien prezentować imiona i nazwiska założycieli albo nazwy ich firm, określać liczbę członków zarządu i rady nadzorczej oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej. Akt uzupełnia się też o postanowienia na temat liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw. Statut określa obowiązki świadczeń na rzecz spółki, warunki i sposoby umorzenia akcji, ograniczenia zbywalności akcji, uprawnienia osobiste akcjonariuszy oraz wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających działalność gospodarczą w związku z jej założeniem. Po stworzeniu i podpisaniu statusu spółki akcyjnej konieczne okazuje się pokrycie kapitału zakładowego w minimalnej wysokości 100 000 zł. 

Etap 3 – powołanie organów spółki

Spółka akcyjna może funkcjonować dopiero po powołaniu odpowiednich organów. Musi zatem ustanowić zarząd reprezentujący ją na zewnątrz przez maksymalnie 5 lat i składający się z osób fizycznych. Należy również wskazać członków rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy decydujących o najważniejszych sprawach wiążących się z działalnością zakładanej spółki.

Etap 4 – rejestracja spółki w KRS

Rejestracja spółki akcyjnej przebiega na podobnych zasadach, co rejestracja spółki z o.o. Różnią się jednak niezbędne formularze załączane przy składaniu wniosku. Dokumenty, jakie należy złożyć przy rejestracji spółki to: druk KRS-W4, czyli wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, KRS WG - Emisje akcji - załącznik do wniosku o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców, KRS-WK dotyczący organów podmiotu lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, KRS-WM określający przedmiot działalności oraz KRS-WL przedstawiający prokurentów spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego albo jednostki badawczo-rozwojowej. Przy rejestracji trzeba także złożyć poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, statut, akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji, oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów niepieniężnych zgodnie z prawem, potwierdzony przez bank albo firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki i ich skład osobowy, dowód zatwierdzenia statutu przez odpowiedni organ władzy publicznej, aktu notarialny stwierdzający wysokości objętego kapitału zakładowego i sprawozdanie założycieli wraz z opinią biegłego rewidenta.

Aby założyć spółkę akcyjną, należy zawrzeć akt założycielski, stworzyć statut, pokryć kapitał zakładowy, powołać organy spółki oraz dokonać rejestracji w KRS. Podczas ostatniego etapu konieczne okaże się złożenie wielu dokumentów, dlatego trzeba dokładnie sprawdzić, czy przedkładamy w urzędzie odpowiednią ich liczbę.

Źródło: kacelariaea.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

JustynaZ

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »