Technologie » Internet

Joanna Śmigielska i prof. dr hab. Ewa Ziemba laureatkami 21. edycji Nagrody im. Marka Cara wręczonej

Joanna Śmigielska i prof. dr hab. Ewa Ziemba laureatkami 21. edycji Nagrody im. Marka Cara wręczonej
Zobacz więcej zdjęć »
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wliczając tegoroczne laureatki, Nagrodą wyróżniono już 39 osób. Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą m.in. laureaci Nagrody z poprzednich lat.
Nagroda im. Marka Cara - tragicznie zmarłego w 1997 roku, pomysłodawcy i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym - jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Wliczając tegoroczne laureatki, Nagrodą wyróżniono już 39 osób. Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą m.in. laureaci Nagrody z poprzednich lat.
Fundatorem Nagrody im. Marka Cara był: SAS Institute.
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatkami tegorocznej, dwudziestej pierwszej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

Joanna Śmigielska, nauczycielka informatyki z 24-letnim stażem. Od 2003 roku uczy w prestiżowym XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Jej działania i zaangażowanie przyczyniają się do rokrocznie osiąganych przez liceum najwyższych pozycji w Rankingu Perspektyw.
Głównym obszarem jej zaangażowania jest lokalna i ogólnokrajowa praca z uczniami uzdolnionymi informatycznie. Osiągnięcia jej uczniów to setki finalistów i finalistek zawodów informatycznych oraz Olimpiad krajowych i międzynarodowych, liczni laureaci konkursów, a w dalszych latach – wybitni studenci informatyki i zwycięzcy zawodów akademickich.
Poprzez swoje wieloletnie wysiłki stworzyła wielopoziomową społeczność edukatorów informatyki. Od ponad 10 lat organizuje wakacyjny obóz informatyczny dla około 150 uczniów z całej Polski „WWI – Wakacyjne Warsztaty Informatyczne”, których głównym celem jest przygotowanie młodzieży do startu w Olimpiadzie Informatycznej.
Jest założycielką Fundacji „Informatyka na Start”, w ramach której organizuje obozy i warsztaty oraz szuka ich finansowania. Jest ekspertem, egzaminatorem i jednym z kilku ogólnopolskich arbitrów matury z informatyki w CKE. Od 2019 roku jest zaangażowana w organizację Olimpiady Informatycznej Juniorów, a od 2022 roku jest jej Głównym Koordynatorem. Pełni też rolę mentora programu MAP (Mistrzowie Algorytmiki i Programowania).
Była wyróżniana za osiągnięcia w pracy z młodzieżą uzdolnioną informatycznie nagrodami: Prezydenta m.st. Warszawy (2017), Mazowieckiego Kuratora Oświaty (2018), nagrodą specjalną za nadzwyczajne osiągnięcia i tytuł Informatycznego Super Belfra Roku 2022.
Największym sukcesem Joanny Śmigielskiej jest to, że rokrocznie ponad 70% jej uczniów z klas maturalnych wybiera informatykę lub bliski jej kierunek na różnych uczelniach w kraju i zagranicą. Więcej o laureatce: https://bit.ly/3CdrThj

Nagrodę przyznano m.in. za:
* zaangażowanie w pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie, którzy w efekcie jej działalności odnoszą sukcesy w kraju i na arenie międzynarodowej;
* organizowanie corocznie od 10 lat informatycznego obozu wakacyjnego, przygotowującego młodzież do startu w Olimpiadzie Informatycznej; osiągnięcie, jakim jest wybór przez większość jej uczniów, informatyki lub bliskiego jej kierunku studiów w kraju i zagranicą.
prof. dr hab. Ewa Ziemba, jest profesorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i zrównoważonego rozwoju. Opublikowała ponad 200 artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 21 tomów naukowych i kilku podręczników. Prezentowała wyniki swoich badań na 50. znanych międzynarodowych konferencjach naukowych oraz ponad 70. krajowych. Ośmiokrotnie wyróżniona na forum międzynarodowym nagrodami Best Paper Award za najlepszy artykuł naukowy. Była koordynatorem i głównym wykonawcą w ponad 30. polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Niemczech, Portugalii.
Od 2000 roku intensywnie rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i jest promotorem polskiego środowiska naukowego na świecie. Jest ekspertem w wielu zagranicznych instytucjach naukowych i badawczych oraz rządowych instytucjach finansujących badania naukowe, jak Academy of Finland, Malta Council for Science and Technology, Science Fund of Republic of Serbia czy Norwegian University of Science and Technology.
Stworzyła szkołę naukową i wniosła wkład w rozwój teorii zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego (ZSI). Zaproponowała autorską koncepcję tego społeczeństwa oraz dokonała jej operacjonalizacji i empirycznej weryfikacji.
Pełni różne funkcje zarządcze w wielu pozarządowych organizacjach naukowych, np. International Association for Computer Information Systems, Informing Science Institute, Institute for Applied Knowledge Management (współzałożyciel, członek Zarządu). Jest redaktorem i recenzentem wielu renomowanych międzynarodowych czasopism naukowych, np. Journal of Computer Information Systems, Journal of Information, Knowledge, and Management, Cogent Business & Management. Jest redaktorem naczelnym Journal of Economics and Management. Za prace w redakcjach czasopism została pięciokrotnie wyróżniona nagrodami The Best Editor. Współorganizuje międzynarodowe cykliczne konferencje naukowe, w tym Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS. Za prace na rzecz międzynarodowego środowiska naukowego została wyróżniona w 2013 roku nagrodą Fellow & Distinguished Scholar Award.
Z zespołem z Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi obecnie badania nad pomiarem zrówno-ważonego społeczeństwa w kontekście Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
W 2021 roku nominowana przez amerykańskie środowisko naukowe na członka European Academy of Sciences and Arts (EASA) i ostatecznie wybrana przez senat tej elitarnej Akademii na członka zwyczajnego w klasie V – nauki społeczne, prawo i ekonomia.
Więcej o laureatce: https://bit.ly/3E00IIo
Nagrodę przyznano m.in. za:

* stworzenie polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego;

* rozwój młodej kadry naukowej oraz prace na rzecz środowiska akademickiego w Polsce i na świecie oraz jego integrację w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

* merytoryczną współpracę ze środowiskiem administracji publicznej w województwie śląskim nad stworzeniem podstaw dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie wiedzy o nich w administracji samorządowej w Polsce;

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

Elżbieta Bowdur - dydaktyk, trener, nauczyciel. Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS, Koordynatorka regionu Katowice Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.;
Zdzisław Nowakowski - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, honorowy profesor oświaty;
Dr Bianka Siwińska – dr politologii, dziennikarka, badaczka, inicjatorka i realizatorka wielu kampanii społecznych promujących wśród kobiet zawody związane z informatyką. Redaktorka naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy”, odpowiedziana m.in. za coroczny ranking szkół ponadpodstawowych.

Kim był Marek Car? Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo.

Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce. Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną z pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Honorowymi Patronami XXVIII Forum byli: Janusz

Cieszyński – Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Partnerami Forum byli: Asseco Poland, IBM Polska i PolskiFundusz Rozwoju.

Fundatorem Nagrody im. Marka Cara był: SAS Institute.

Patronami medialnymi byli: BrandsIT.pl, CyberDefence24 i ITWIZ.pl.

Organizatorami Forum byli: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INDALO

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »