Firma » Tax

Podmioty powiązane

Podmioty powiązane
Zobacz więcej zdjęć »
Dla celów podatku dochodowego PIT związek pomiędzy podmiotami krajowymi lub zagranicznymi (podmioty powiązane) występuje, gdy:
 • jeden kontrahent bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem drugiego kontrahenta;
 • jeden kontrahent kontroluje drugiego kontrahenta;
 • jeden kontrahent posiada udzał w drugim kontrahencie (bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5 %),

a także gdy pomiędzy podmiotami krajowymi albo pomiędzy osobami pełniącymi w podmiotach krajowych funkcje zarządcze, kontrolne lub nadzorcze występują powiązania:

 • o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia);
 • o charakterze majątkowym;
 • wynikające ze stosunku pracy,
 • jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze u obu kontrahentow

Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Na przykład:
Jeżeli A ma udział 10% w B, a B ma udział 10% w C, tzn. że A ma udział 10% w C.
Jeżeli A ma udział 4% w B, a B ma udział 10% w C, tzn. że A ma udział 4% w C.
Jeżeli A ma udział 15% w B, a B ma udział 10% w C, tzn. że A ma udział 10% w C.

Skutki PIT

Jeżeli:

 • w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, a zarazem
 • w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały,

wówczas dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Dochody te określa się, w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

 • porównywalnej ceny niekontrolowanej (porównanie ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi);
 • ceny odprzedaży (obniżenie ceny określonej w transakcji danego podmiotu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez ten dany podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę ceny odprzedaży);
 • rozsądnej marży czyli "koszt plus" (ustalenie ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego lub wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego z warunków rynkowych i wykonywanych przez te podmioty funkcji oraz kosztów pośrednich, z wyłączeniem kosztów ogólnych zarządu, to jest kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką);
 • zysku transakcyjnejgo, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych wyżej (określaniu dochodów na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w transakcji).

Szczegóły określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. z 1997r., Nr 128, poz. 833, z późn. zm.).

Dodatkowym skutkiem związku jest obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji transakcji.

VAT

Dla celów podatku VAT związek pomiędzy podatnikami (podmioty powiązane) występuje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze:

 • rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia);
 • z tytułu przysposobienia
 • kapitałowym, majątkowym (sytuacja, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem);
 • wynikające ze stosunku pracy;
 • gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Nie zdefiniowano w ustawie pośredniego posiadania udziałów w przypadku powiązań o charakterze kapitałowym.

Skutki VAT

W przypadku gdy:

 • między nabywcą a dostawcą istnieje związek, a zarazem
 • w danym przypadku ma to wpływ na ustalenie ceny,

wówczas organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek (netto).

Ten sam skutek wystąpi, gdy:

 • na kupującego zostały nałożone ograniczenia w dysponowaniu lub używaniu towaru, wynikające z umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenia są wymagane na podstawie odrębnych przepisów lub zostały nałożone na podstawie orzeczenia sądu albo decyzji administracyjnej,
 • dostawa lub cena towaru jest uzależniona od spełnienia dodatkowego świadczenia, którego wpływu na wartość towaru nie można ustalić,

i okoliczności te miały wpływ na ustalenie ceny.

Nie występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi dla celów podatku VAT.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »