Firma » Tax

Ulga dla nowych firm

Ulga dla nowych firm
Zobacz więcej zdjęć »
Firmy założone po 23.08.2005r. korzystają z obniżki ZUS. 24 sierpnia 2005r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 150, poz.1248), obniżająca podstawę wymiaru składek ZUS od nowopowstałych firm.

.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (emerytalne i rentowe) w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej ma stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ustawa obniża znacząco minimalną stawkę ZUS od prowadzących działalność gospodarczą.

ZUS zasady ogólne ZUS nowe firmy

Minimalna podstawa wymiaru
=
1518,11zł*

Minimalna podstawa wymiaru
=
269,73zł*

* aktualna minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 06-08/2006r.

Przerwa w działalności a ulga

Od 20 września 2008 r. przedsiębiorcom przysługuje prawo zgłoszenia przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej. W tym czasie nie opłacają oni składek na ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej.

Przerwa taka nie powoduje utraty prawa do ulgi ZUS dla nowych firm. Wynika to z tego, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych rozróżnia pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej i rozpoczęcia okresu zawieszenia. Przed nowelizacją przerwy w działalności gospodarczej oznaczały zakończenie (faktyczne) działalności gospodarczej bez wyrejestrowania w urzędzie gminy. Obecnie mamy kontynuowaną działalność gospodarczą, tyle że zgłaszamy przerwę. W efekcie przedsiębiorcy nie tracą prawa do ulgi ZUS dla nowych firm i mogą ją kontynuować po zakończeniu okresu zawieszenia działalności gospodarczej. Minusem jest jednak to, że okres przerwy wlicza się do 24-miesięcznego okresu, liczonego od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w którym z ulgi można korzystać.

Na przykład:

Jan Pitowski rozpoczął działalność 1 lutego 2008 r. Od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. ma zawieszoną działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2010 r. podejmuje ponownie działalność gospodarczą i ma prawo do ulgi ZUS dla nowych firm. Prawo to jednak obejmuje pierwsze 24 miesiące działalności gospodarczej, czyli jedynie jeszcze jeden miesiąc, do 31 stycznia 2010 r.

Wyłączenia

Udogodnienia nie będą jednak przysługiwać osobom, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (to takie samo obostrzenie, jak w przypadku wyłączeń z prawa do podatku liniowego).

Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca dzialalność gospodarczą indywidualnie czy w ramach spółki cywilnej nie ma prawa do ulgi ZUS dla nowych firm nie tylko wtedy, gdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej w tej formie, czyli indywidualnie albo w spółce cywilnej. Nie ma również takiego prawa, jeżeli w okresie ww. 60 miesięcy prowadziły pozarolniczą działalność jako:

  • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
  • twórca czy artysta;
  • osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu:
    • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
    • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Ustawa może niestety zachęcać do działań typu: zlikwiduj firmę, otwórz nową na małżonka - szczególnie w usługach niematerialnych, gdzie przedsiębiorca nie dysponuje dużym majątkiem trwałym.

Przedsiębiorcy korzystający z omawianych zasad nie mają obowiązku comiesięcznego składania deklaracji DRA, z wyjątkiem deklaracji, w której następuje zmiana podstawy naliczania składki (czyli wynagrodzenia minimalnego). Jednak system informatyczny ZUS nie jest do tego przygotowany, w zwiążku z czym ZUS prosi o comiesięczne składanie deklaracji do 1 czerwca br.

Dodatkowe furtki

Uważna lektura przepisu art.18a ust.2 pkt 2 ustawy o systemi ubezpieczeń społecznych nasuwa ciekawe sposoby jego obejścia.

Po pierwsze, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą założyć własne firmy i świadczyć usługi na rzecz byłego zatrudniającego korzystając zarazem z ulgi ZUS dla nowych firm, gdyż zgodnie z art.3 Kodeksu Pracy pracodawca to jednostka zatrudniająca pracowników. Dla zleceniobiorcy zatrudniający nie będzie zatem pracodawcą, nawet jeżeli zatrudnia inne osoby na podstawie umowy o pracę.

Po drugie, wystarczy kontynuować umowę o pracę (albo zawrzeć ponownie), choćby w minimalnym wymiarze na 1/100 etatu (wynagrodzenie 9,36zł miesięcznie). W takim wypadku pracodawca nie będzie byłym pracodawcą, i nowo założona firma będzie mogła świadczyć usługi na rzecz nie byłego pracodawcy korzystając z ulgi ZUS dla nowych firm. W tym przypadku ustawodawca nie zastosował ograniczenia takiej, jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie np. podatek liniowy nie przysługuje świadćżącym usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Ulga ZUS jest zatem powszechniejsza, niż podatek liniowy.

Warto też dodać jako ciekawostkę, że o umowa zlecenia zwalnia ze składek ZUS od działalności gospodarczej, gdy podstawa wymiaru ze zlecenia jest nie niższa, niż minimalna podstawa wymiaru składek z działalności gospodarczej. W przypadku osób, które mogą skorzystać z ulgi ZUS dla nowych firm, wystarczy zlecenie z podstawą wymiaru 30% wynagrodzenia minimalnego. Już przy takiej wypłacie przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS z działalności gospodarczej.

UWAGA! Ulgi dla absolwentów - już nie obowiązują

1 czerwca 2004 r. przestała obowiązywać ustawa z 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. z 2001r., Nr nr 122, poz. 1325, z późn. zm.). Absolwenci, którzy skorzystali z zasad preferencyjnych na podstawie przepisów tej ustawy, zachowują prawo do kontynuacji przyjętych zasad - do czasu ich wykorzystania ulgi.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Dziś:
Dolomiti Paganella Bike – www.dolomitipaganellabike.com/en
dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »