Firma » Finanse

Debiut Templeton Asset Management (Poland) TFI SA

Debiut Templeton Asset Management (Poland) TFI SA
Zobacz więcej zdjęć »
Franklin Elastycznego Dochodu, Templeton Wzrostowych Akcji Polskich i Franklin Zmiennej Alokacji zostały wydzielone w ramach funduszu o nazwie Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Warszawa, 3 marca 2016 r.: Templeton Asset Management (Poland) TFI SA (TAMP), spółka wchodząca w skład grupy Franklin Templeton Investments, z przyjemnością ogłasza utworzenie trzech lokalnych Subfunduszy na polskim rynku. Franklin Elastycznego Dochodu, Templeton Wzrostowych Akcji Polskich i Franklin Zmiennej Alokacji zostały wydzielone w ramach funduszu o nazwie Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty, utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Poprzez utworzenie Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi trzema Subfunduszami inwestującymi w szereg różnych klas aktywów, Franklin Templeton oficjalne wkracza na polski rynek ze swymi lokalnymi zasobami związanymi z zarządzaniem aktywami. Stanowi to kamień milowy dla tej międzynarodowej organizacji działającej w Polsce od 1997 r. Warto zaznaczyć, że nowy rozdział w historii działalności Franklin Templeton w Polsce rozpoczął się 3 listopada 2015 r. wraz z otrzymaniem zgody na utworzenie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

„Franklin Templeton ma za sobą długą i bogatą historię działalności w Polsce. Jako organizacja obecna na tym rynku od ponad 18 lat, mamy solidną pozycję ugruntowaną przez trzy biura - w Warszawie oraz dwa globalne w Poznaniu, zatrudniające ponad 700 pracowników w 35 działach i zapewniające kluczowe wsparcie dla naszej globalnej organizacji. Decyzja o wprowadzeniu do oferty rozwiązań odpowiadających na zapotrzebowanie inwestorów na produkty utworzone na rynku lokalnym jest świadectwem naturalnej ewolucji naszej działalności w tym kraju. Ten krok potwierdza nasze długofalowe zaangażowanie w działalność na polskim rynku” - powiedziała Jenny Johnson, prezes we Franklin Resources Inc.

Średnie doświadczenie zawodowe członków zespołu zarządzającego portfelami Subfunduszy TAMP wynosi 13 lat. Krzysztof Musialik, dyplomowany analityk finansowy (CFA) i członek zarządu Templeton Asset Management (Poland) TFI SA, zarządza portfelem Subfunduszu Templeton Wzrostowych Akcji Polskich, natomiast Michał Oleszkiewicz, zarządzający portfelami inwestycyjnymi w Templeton Asset Management (Poland) TFI SA, zarządza portfelem Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu. Portfelem Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji zarządza przebywający we Frankfurcie Matthias Hoppe, starszy wiceprezes / zarządzający portfelami inwestycyjnymi we Franklin Templeton Investment Management Limited.
 
„Trzy Subfundusze oferowane w ramach funduszu parasolowego Templeton Asset Management (Poland) TFI SA o nazwie Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty stanowią doskonałe połączenie znajomości dynamiki rynku lokalnego i dostępu do wiedzy o innych rynkach w różnych częściach świata z najwyższym poziomem inwestowania globalnego, obejmującego akcje, instrumenty o stałym dochodzie i rozwiązania oparte na aktywach mieszanych” - powiedział Michał Staszkiewicz, Członek Zarządu Templeton Asset Management (Poland) TFI SA odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

Te trzy Subfundusze to:

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Celem Subfunduszu jest zapewnianie długoterminowego wzrostu wartości aktywów Subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 50% aktywów w zbywalne Udziałowe Papiery Wartościowe spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, które zostały utworzone na terytorium Polski lub których papiery wartościowe są notowane na terytorium Polski. Zgodnie z metodą inwestycyjną sir Johna Templetona, portfel funduszu budowany jest na podstawie szczegółowej selekcji instrumentów finansowych, mającej na celu wyszukiwanie niedoszacowanych akcji oferujących atrakcyjny potencjał wzrostowy w Polsce i na rynkach zagranicznych. Strategia ta oparta jest na długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, wartości, szczegółowych analizach i dyscyplinie inwestowania. 

„Ten Subfundusz skutecznie przenosi na polski grunt tradycyjną metodę inwestycyjną sir Johna Templetona, według której podstawą selekcji akcji są szczegółowe analizy indywidualnych spółek, a strategia inwestycyjna zakłada długi horyzont inwestycyjny i wymaga dyscypliny” - powiedział Krzysztof Musialik.

Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów, w skład których wchodzą przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa, jak również papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i innych emitentów nieskarbowych; może on również inwestować na rynkach zagranicznych. Doradcą funduszu jest David Zahn, szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie i starszy wiceprezes we Franklin Templeton Fixed Income Group, Franklin Templeton Investment Management Ltd.

W odniesieniu do Subfunduszu Franklin Elastycznego Dochodu, Michał Oleszkiewicz powiedział: „Fundusz ten pozwala nam wykorzystywać atrakcyjne możliwości inwestowania na rynkach obligacji, zarówno w Polsce, jak również w szerokim spektrum rynków globalnych, bez ograniczeń związanych z benchmarkiem. Uzupełnieniem naszej znajomości polskiego rynku jest regularna współpraca z Davidem Zahnem, szefem zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie z Londynu, dzięki której uzyskujemy pełen przegląd propozycji inwestycyjnych dostępnych za granicą”.

Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji: Subfundusz jest zarządzany przez Franklin Templeton Investment Management Limited; zarządzający portfelem może czerpać z zasobów globalnej grupy złożonej z ponad 80 ekspertów, specjalizujących się w różnych klasach aktywów, którzy od ponad 20 lat zarządzają portfelami aktywów mieszanych. Subfundusz stosuje elastyczne i skoncentrowane na osiąganiu określonego wyniku podejście inwestycyjne oparte na wzroście wartości kapitału, z dużym naciskiem na zarządzanie ryzykiem w długiej perspektywie czasu. Celem Subfunduszu jest osiąganie stóp zwrotu przewyższających WIBOR 3M w następujących po sobie okresach pięcioletnich, z których pierwszy rozpoczyna się w dniu utworzenia Subfunduszu.

„Z przyjemnością przedstawiamy polskim inwestorom Subfundusz zorientowany na osiąganie określonych wyników, niezależnie od ograniczeń związanych z benchmarkiem, czy klasami aktywów, który inwestuje na rynku lokalnym i globalnym, koncentrując się na wypracowaniu docelowej stopy zwrotu dla inwestorów” - powiedział zarządzający portfelem Subfunduszu Matthias Hoppe.

Walutą bazową wszystkich Subfunduszy wyodrębnionych w ramach Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest złoty polski.
Uwagi dla redaktorów:

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) jest utworzony i zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”). O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie są źródła własne Towarzystwa, a dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej dotyczącej jednostek uczestnictwa Funduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzje o nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu należy podejmować z uwzględnieniem informacji zawartych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa www.franklintempleton.pl oraz które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa (tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70.) Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są wprowadzone do obrotu w innych jurysdykcjach niż Polska. 
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w szczególności w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów. 
Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków w jednostki uczestnictwa Funduszu. 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W związku z powyższym dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 
Dokument sporządzony został przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku (Nr decyzji DFI/I/4030/12/63/13/14/15/JG).
Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

artur@multian.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »