Firma » Finanse

Rocznica utworzenia funduszu Templeton Global Total Return Fund podkreśla skuteczność dystrybucji Fr

Rocznica utworzenia funduszu Templeton Global Total Return Fund podkreśla skuteczność dystrybucji Fr
Zobacz więcej zdjęć »
29 sierpnia 2013 r. spółka Franklin Templeton Investments1 obchodziła 10. rocznicę wprowadzenia na rynek funduszu Templeton Global Total Return Fund2 - pierwszego z dziesięciu zarejestrowanych w Luksemburgu funduszy SICAV, których tytuły uczestnictwa denominowane w polskim złotym.

Celem inwestycyjnym Funduszu zarządzanego przez dr. Michaela Hasenstaba, starszego wiceprezesa i dyrektora w dziale obligacji międzynarodowych Franklin Templeton Fixed Income Group oraz dr. Sonal Desai, starszą wiceprezes, zarządzającą portfelami inwestycyjnymi i dyrektor ds. badań w Franklin Templeton Fixed Income Group, jest osiąganie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z ekspozycji walutowych, poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz inwestuje także w wybrane instrumenty finansowe i może nabywać papiery zabezpieczone kredytami hipotecznymi i aktywami, obligacje zamienne oraz papiery dłużne emitentów ponadnarodowych składających się z rządów lub wspieranych przez rządy kilku różnych krajów.

Michał Staszkiewicz, regionalny dyrektor ds. sprzedaży na Polskę, Rumunię i kraje bałtyckie we Franklin Templeton Investments powiedział: „Franklin Templeton to jedna z pierwszych zagranicznych organizacji zarządzających aktywami, która wprowadziła na polski rynek tytuły uczestnictwa zabezpieczone przed zmianami kursu złotówki, a pierwszymi denominowanymi w PLN tytułami uczestnictwa udostępnionymi polskim inwestorom w 2007 r. były tytuły funduszu Templeton Global Total Return Fund. Cieszymy się, że nasi lokalni inwestorzy mogą korzystać z tej cenionej i sprawdzonej strategii oraz z wiedzy i kompetencji członków zespołu Franklin Templeton ds. instrumentów o stałym dochodzie.  Fundusz ten cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem inwestorów i stanowił model do wdrożenia dodatkowych dziewięciu klas tytułów uczestnictwa PLN H1”. 

Fundusz jest jednym z 53 funduszy oferowanych przez Franklin Templeton Investments polskim inwestorom poprzez szeroką grupę dystrybutorów w całym kraju. 

Franklin Templeton Fixed Income Group działa na światowych rynkach instrumentów o stałym dochodzie od ponad 40 lat i jest jednym z najbardziej doświadczonych zespołów specjalizujących się w tej klasie aktywów. Grupa, w skład której wchodzi ponad 100 profesjonalnych inwestorów zajmujących się szeroką gamą strategii inwestycyjnych, dysponuje rozległą wiedzą o szerokim spektrum sektorów instrumentów o stałym dochodzie, m.in. obligacji skarbowych, obligacji światowych, papierów dłużnych zabezpieczonych hipotekami lub aktywami, obligacji komunalnych, papierów o wysokim dochodzie z całego świata oraz papierów dłużnych z rynków wschodzących.  

Franklin Templeton to jedna z pierwszych zagranicznych firm zarządzających aktywami w Polsce, obecna na rynku krajowym od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to otwarto oddział w Warszawie, dziś zatrudniający ponad 20 pracowników i koordynujący dystrybucję funduszy spółki SICAV Franklin Templeton zarejestrowanej w Luksemburgu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sukcesy organizacji na polskim rynku doprowadziły do utworzenia oddziału w Poznaniu w 2007 r., gdzie zatrudnionych jest dziś ponad 400 pracowników w 35 działach.

Franklin Templeton zarządza obecnie w Polsce aktywami o łącznej wartości przekraczającej 1 mld USD.3


Artur Niewrzędowski
Partner
TALKING HEADS PR
Tel.: +48 509-433-874
e-mail: artur.niewrzedowski@thpr.pl


Uwagi dla redaktorów:
1. Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments.  Franklin Templeton Investments oferuje globalne i krajowe rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez zespoły: Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trust, Darby, Balanced Equity Management i K2.  Spółka z główną siedzibą w San Mateo w Kalifornii (USA) działa na rynku inwestycyjnym od ponad 65 lat i zarządza aktywami o łącznej wartości przekraczającej 868,9 mld USD (stan na dzień 31 października 2013 r.). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +1-800/DIAL BEN® lub znaleźć na stronie internetowej franklinresources.com.
2. Templeton Global Total Return to subfundusz Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) – SICAV z siedzibą w Luksemburgu. Szczegółowe informacje można znaleźć w „Podstawowych informacjach dla inwestorów”. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Niniejszy dokument nie stanowi ani nie jest częścią oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Podstawowych informacjach dla inwestorów”, a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wycena tytułów uczestnictwa Funduszy oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy Franklin Templeton Investment Funds wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w „Podstawowych informacjach dla inwestorów”. Tytuły uczestnictwa Funduszu SICAV nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki.
3.Źródło: Franklin Templeton Investments. Dane o aktywach w zarządzaniu („AUM”, od ang. „Assets Under Management”) w Polsce na dzień 30 września 2013 r.
Jako wiodąca globalna organizacja zarządzająca inwestycjami, firma osiągnęła także solidną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej (oddziały w Moskwie, Warszawie, Budapeszcie i Stambule). Pod przewodnictwem Vivka Kudvy, dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za Indie i region CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka), Franklin Templeton oferuje luksemburskie fundusze FTIF i inne indywidualnie dostosowane rozwiązania inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym z różnych krajów tego regionu, m.in. z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Rumunii.
Niniejszy komunikat prasowy został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego rodzaju profesjonalnej porady. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały zebrane i opracowane przez Franklin Templeton Investments oraz zespoły zarządzających FTI z zachowaniem zasad profesjonalizmu i należytej staranności. Franklin Templeton Investments nie gwarantuje, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są precyzyjne. Franklin Templeton Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego komunikatu prasowego ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. 
Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments.
Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.; Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa; tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70; e-mail: informacja@franklintempleton.com.
Więcej informacji o naszych Funduszach można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.franklintempleton.pl.
© 2013. Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

an@thpr.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »