Kobieta, zdrowie, uroda » Medycyna

Idarucizumab umożliwia szybkie przeprowadzenie zabiegu operacyjnego u chorych leczonych dabigatranem

* W badaniu obejmującym chorych leczonych dabigatranem, którym podano idarucizumab, mediana czasu do rozpoczęcia zabiegu operacyjnego wyniosła poniżej 2 godzin1 * Nie zgłaszano żadnych powikłań związanych z krwawieniem w okresie 24 godzin po zabiegu operacyjnym1

Ingelheim, Niemcy, 1 września 2015 r. — Wyniki analizy międzyokresowej badania fazy III RE-VERSE AD™ pokazują, że idarucizumab* w dawce 5 g umożliwia szybkie przeprowadzenie pilnego zabiegu operacyjnego u chorych leczonych dabigatranem1. Specyficzne i natychmiastowe odwrócenie działania przeciwzakrzepowego dabigatranu umożliwiło pilne przeprowadzenie wymaganych zabiegów, przy czym mediana czasu od podania idarucizumabu do rozpoczęcia zabiegu wyniosła 1,7 godziny1. Nie zgłaszano żadnych powikłań związanych z krwawieniem w okresie 24 godzin po zabiegu operacyjnym1. Wyniki zostały zaprezentowane dzisiaj na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) w Londynie (Wielka Brytania).

„Prawidłowe krzepnięcie krwi jest ważnym aspektem każdego zabiegu operacyjnego. Okres półtrwania dabigatranu jest krótki i wynosi około 12 godzin, co pozwala na prawidłowe przeprowadzenie zabiegu u wielu chorych w krótkim czasie po odstawieniu leku”, mówi profesor Jerrold Levy prowadzący badanie RE-VERSE AD™, profesor anestezjologii i współkierownik Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Duke Univesity Medical Centre (Północna Karolina, Stany Zjednoczone). „Natomiast w razie konieczności pilnego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, musimy szybciej pojawić się na bloku operacyjnym. Wyniki ostatnich badań pokazują, że natychmiastowe odwrócenie działania dabigatranu za pomocą idarucizumabu pozwoliłoby na szybką normalizację kaskady krzepnięcia i szybsze rozpoczęcie ewentualnego zabiegu operacyjnego”.

W analizie międzyokresowej badania RE-VERSE AD™ zawarto dane dotyczące chorych, którzy wymagali natychmiastowego przeprowadzenia zabiegu operacyjnego lub procedury inwazyjnej, np. operacji tętniaka aorty lub otwartego złamania w wyniku upadku, które nie mogłyby być odłożone na dłużej niż 8 godzin1,2. Na podstawie 39 chorych, którzy zostali przyjęci do szpitala z wydłużonymi czasami krzepnięcia (badano ekarynowy czas krzepnięcia), uzyskano następujące wyniki1:
* Podanie idarucizumabu pozwoliło na natychmiastowe przeprowadzenie zabiegu operacyjnego — mediana czasu od podania idarucizumabu do rozpoczęcia zabiegu wyniosła jedynie 1,7 godziny
* W czasie zabiegu, u 92% chorych stwierdzono prawidłowe krzepnięcie krwi
* Nie zgłaszano żadnych powikłań związanych z krwawieniem w okresie 24 godzin po zabiegu operacyjnym

„Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo idarucizumabu w rzadkich sytuacjach, kiedy chorzy leczeni dabigatranem wymagają pilnego zabiegu operacyjnego”, mówi profesor Jörg Kreuzer, wiceprezes ds. sercowo-naczyniowego obszaru terapeutycznego w Boehringer Ingelheim. „Idarucizumab natychmiastowo i całkowicie odwraca działanie dabigatranu u większości chorych, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pilnego zabiegu operacyjnego, co może okazać się kluczowe w procesie leczenia tych chorych”.

Z powodu poważnej i złożonej natury nagłych sytuacji, z którymi zgłaszali się chorzy objęci badaniem, 6 chorych zmarło w ciągu 2 dni od przeprowadzenia pilnego zabiegu operacyjnego, z kolei 3 chorych zmarło w czasie 90-dniowego okresu obserwacyjnego1. Śmiertelność w ciągu 96 godzin od włączenia do badania wydawała się być wynikiem właściwego powodu nagłego przyjęcia do szpitala, z kolei wszystkie późniejsze zdarzenia wydawały się być związane z chorobami współistniejącymi2. U 2 chorych wystąpił incydent zakrzepowo-zatorowy (7. oraz 26. dnia), jednak żaden z tych chorych nie był w tym czasie poddawany leczeniu przeciwzakrzepowemu1.

Idarucizumab jest obecnie oceniany przez różne organy ds. nadzoru, w tym przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA), Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA) i kanadyjskie Health Canada3. Wnioski o rejestrację produktu są w trakcie rozpatrywania.


~KONIEC~
UWAGI DODATKOWE

Idarucizumab
Idarucizumab jest fragmentem humanizowanego przeciwciała, inaczej jego fragmentem Fab, opracowanego jako swoisty środek odwracający działanie dabigatranu4. Idarucizumab wiąże się tylko z cząsteczkami dabigatranu, neutralizując ich działanie przeciwzakrzepowe, ale nie zakłócając kaskady krzepnięcia5.

Trwają obecnie kontrole prowadzone przez organy ds. nadzoru, a wnioski o rejestrację produktu są w trakcie rozpatrywania3,5. Idarucizumab jest obecnie jedynym produktem odwracającym działanie nowych doustnych antykoagulantów (novel oral anticoagulants, NOAC) będącym w trakcie kontroli przez organy ds. nadzoru7. Firma Boehringer Ingelheim planuje rejestrację idarucizumabu we wszystkich krajach, w których na rynku jest dostępny dabigatran5.

Badanie RE-VERSE AD™
Badanie RE-VERSE AD™ jest trwającym, międzynarodowym badaniem fazy III z udziałem chorych, rozpoczętym przez firmę Boehringer Ingelheim w 2014 r. w celu oceny stosowania idarucizumabu w stanach nagłych4,6. Oczekuje się, że do badania zostanie włączonych nawet 300 chorych leczonych dabigatranem w wieku powyżej 18 lat, w ponad 400 ośrodkach w 38 krajach na całym świecie1,4.

Szerokie kryteria włączenia do badania uwzględniają typy chorych, którzy będą wymagali pilnego odwrócenia działania przeciwzakrzepowego w stanach nagłych w warunkach rzeczywistych1,4. Należą do nich chorzy z ciężkimi stanami chorobowymi lub obrażeniami (takimi jak posocznica, poważny krwotok śródczaszkowy lub uszkodzenie dużego naczynia)4.

Chorym podawano dożylnie idarucizumab w dawce 5 g w dwóch 50 ml bolusach zawierających po 2,5 g idarucizumabu, w odstępie nie dłuższym niż 15 minut4. Krew pobierano i badano pod kątem oceny działania przeciwzakrzepowego na początku badania, po podaniu pierwszej fiolki idarucizumabu, a następnie po czasie 10–30 minut oraz 1, 2, 4, 12 i 24 godzin po podaniu drugiej fiolki4.

Pierwszorzędowym punktem końcowym był maksymalny stopień odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dabigatranu, ustalony na podstawie różnych badań laboratoryjnych (w tym oznaczenia parametrów krzepnięcia, czasu trombinowego w rozcieńczonym osoczu [dTT] i ekarynowego czasu krzepnięcia [ECT]), wykonanych w dowolnym momencie od zakończenia pierwszego wlewu idarucizumabu do upływu czterech godzin od podania drugiego wlewu4.

Pierwsza analiza międzyokresowa badania RE-VERSE ADTM, zawierająca dane od 90 chorych, została opublikowana w czerwcu w New England Journal of Medicine (NEJM). Wyniki były następujące2:
* W badaniu osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy — uzyskano stuprocentowe, maksymalne odwrócenie wyrażone jako mediana wartości u wszystkich chorych
* Odwrócenie było widoczne natychmiast po podaniu pierwszej fiolki idarucizumabu* i było całkowite u wszystkich chorych z wyjątkiem jednego
* W badaniach laboratoryjnych, wykonanych po 4 i 12 godzinach, parametry krzepnięcia były prawidłowe niemal u 90 procent chorych

Eteksylan dabigatranu
Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania dabigatranu wynosi ponad 4 miliony osobolat we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na świecie5. Dabigatran jest na rynku od ponad 6 lat i został zarejestrowany w ponad 100 krajach5.

Dabigatran jest obecnie zarejestrowany w następujących wskazaniach7:
* Profilaktyka udaru mózgu i zatoru w krążeniu ogólnoustrojowym u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków i czynnikiem ryzyka udaru mózgu
* Profilaktyka pierwotna żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych u chorych poddawanych planowanym operacjom endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego
* Leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorów tętnicy płucnej (ZTP) oraz zapobieganie nawrotom ZŻG i ZTP u osób dorosłych

Dabigatran, bezpośredni inhibitor trombiny (direct thrombin inhibitor, DTI), był pierwszym powszechnie zarejestrowanym lekiem z grupy nowej generacji bezpośrednich doustnych leków przeciwzakrzepowych, który stanowił odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na produkt do stosowania w profilaktyce i leczeniu ostrych i przewlekłych chorób zakrzepowo-zatorowych7,8. Silne działanie przeciwzakrzepowe bezpośrednich inhibitorów trombiny wynika ze swoistego blokowania aktywności trombiny — głównego enzymu biorącego udział w tworzeniu skrzepliny (zakrzepu)9. W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K, które w sposób zmienny wpływają na różne czynniki krzepnięcia, dabigatran zapewnia efektywne, przewidywalne i powtarzalne działanie przeciwzakrzepowe, przy niskim ryzyku interakcji z innymi lekami i braku jakichkolwiek interakcji z pokarmem oraz bez konieczności rutynowego monitorowania krzepliwości czy obowiązkowego modyfikowania dawek8,10.

Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47.700 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

W 2014 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 13,3 mld euro. 19,9% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.
 
Więcej informacji na stronie internetowej  www.boehringer-ingelheim.com

Inne kanały medialne:
www.newshome.com
www.facebook.com/boehringeringelheim
www.twitter.com/Boehringer
www.youtube.com/user/boehringeringelheim
www.youtube.com/user/CVTV
www.pinterest.com/biglobal
www.instagram.com/boehringer_ingelheim

References
1. Levy J. H. et al. Initial experience with idarucizumab in dabigatran-treated patients requiring emergency surgery or intervention: interim results from the RE-VERSE AD™ study. Moderated poster presentation on Tuesday 1 September 2015 at the European Society of Cardiology Congress 201, London, United Kingdom
2. Pollack C. V. et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. NEJM. 2015 Aug 6; 373(6):511-20.
3. Boehringer Ingelheim Press Release – 03 March 2015. Boehringer Ingelheim submits applications for approval of idarucizumab, specific reversal agent to dabigatran etexilate, to EMA, FDA and Health Canada. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2015/03_march_2015_dabigatranetexilate.html. Last accessed August 2015.
4. Pollack C. V. et al. Design and rationale for RE-VERSE AD: A phase 3 study of idarucizumab, a specific reversal agent for dabigatran. Thromb Haemost. 2015 May 28;114(1). http://dx.doi.org/10.1160/TH15-03-0192.
5. Boehringer Ingelheim Data on File.
6. Boehringer Ingelheim Press Release – 22 May 2015. Antidote for rapid reversal of  dabigatran etexilate progresses into next stage of clinical investigation with study in patients. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2014/22_may_2014_dabigatranetexilate.html  Last accessed August 2015.
7. Dabigatran etexilate? European Summary of Product Characteristics, 2015.
8. Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285–95.
9. Di Nisio M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med. 2005;353:1028–40.
10. Stangier J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005;45:555–63.
*Idarucizumab to zalecana międzynarodowa nazwa niezastrzeżona (International Nonproprietary Name, INN). Idarucizumab jest lekiem eksperymentalnym, który nie został dopuszczony do stosowania w praktyce klinicznej; konieczne są dalsze badania oceniające jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

primum_pr

Komentarze (3)

 • avatar
  ~Cra 2015-09-10 19:33:19

  Dzięki za poprawki z odarucizumab na idarucizumab. W końcu ktoś przeczytał tekst:) ale jak widać temat nie jest godny uwagi i chyba nikt związany z branża go nie czytał, bo nikt nie zwrócił uwagi na kolosalny błąd w nazwie leku.

 • avatar
  ~Cra 2015-09-09 20:15:24

  Ale ktoś zrobił opinie Primum_PR, to chyba żart, albo na złość ktoś tak się podpisał. Chyba ze naprawdę nie znają nazwy:):):):)

 • avatar
  ~Cra 2015-09-09 19:41:50

  Wszystko super. Pod warunkiem ze autor wie o czym pisze:) odarucizumab, może fajny lek, pod warunkiem ze powstanie kiedyś :):):)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »