Gospodarka » Przemysł

Pierwszy sukces szczelinowania na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures z sukcesem zakończyła szczelinowanie pierwszego odwiertu na polu Olgowskoje na Ukrainie, uzyskując dzienny przepływ w wysokości ponad 65 tys. metrów sześciennych gazu.

Olgowskoje-6 był pierwszym z dwóch odwiertów, wybranych w pilotażowym programie szczelinowania wykorzystującym nowoczesne, kanadyjskie techniki wydobywcze. Sukces oznacza, że KOV nie tylko uzyskał komercyjny przepływ gazu w strefach, dotychczas uważanych za niekomercyjne, ale też, że po raz kolejny, ma szansę zwiększyć wielkość swoich rezerw i zasobów. Tymczasem Spółka rozpoczyna już prace w kolejnym odwiercie.

Prace w odwiercie O-6 rozpoczęły się 26 października, a już po tygodniu ukraińska spółka KUB-Gas, której większościowym właścicielem jest Kulczyk Oil Ventures, ogłosiła pierwszy sukces programu. Próba szczelinowania polegająca na wtłoczeniu do odwiertu mieszanki szczelinującej, umożliwiła uzyskanie dziennego przepływu gazu na poziomie 65,1 tys. m sześciennych (2,3 mln stóp sześciennych - MMcf/d). To sukces połączonych zespołów KOV i KUB-Gasu i wynik, który satysfakcjonuje zarząd KOV. Dla porównania, podobne wielkości uzyskał, podłączony pod koniec września, odwiert O-9 (56,6 tys. m sześciennych dziennie, tj. 2 MMcf/d).

Udane zastosowanie kanadyjskiej technologii ma dla KOV istotne znaczenie. Nie tylko pozwoli uwolnić rezerwy w wielu strefach, którym niezależni eksperci do tej pory nie przypisywali żadnych rezerw ani zasobów, przyczyni się też do kolejnego zwiększenia wydobycia.

„Ten sukces po raz kolejny pokazuje, jak ogromny potencjał tkwi w naszych aktywach na Ukrainie. W moim przekonaniu, to milowy krok dla KOV. Udowodniliśmy już, że potrafimy sprawnie realizować ambitny plan poszukiwawczy, dzisiaj konsekwentnie pracujemy nad zwiększaniem wydobycia, włączając do tych działań nowoczesne, zachodnie technologie. Pamiętajmy też, o kolejnej szansie zwiększenia rezerw i zasobów, w tej kategorii możemy znów pozytywnie zaskoczyć rynek. Widać doskonale, że Ukraina, z często niedocenianej inwestycji wyrasta na bardzo poważne i liczące się aktywo"- powiedział Jakub Korczak, wiceprezes KOV ds. Relacji Inwestorskich.

Przypomnijmy, że prace związane z zastosowaniem technologii umożliwiającej wydobycie gazu z pokładów, z których nie była możliwa konwencjonalna produkcja, rozpoczęły się w środkowobaszkirskiej części piaskowca, na głębokości ok. 2.270 metrów. Do odwiertu, pod dużym ciśnieniem, została wtłoczona ciecz szczelinująca, na skutek czego w skale, na planowanej głębokości pojawiły się mikroskopijne pęknięcia, które podtrzymywane przez ziarenka piasku, umożliwiają swobodny wypływ gazu na powierzchnię.

Podobne potwierdzone pokłady gazu znajdują się w odwiercie O-8, który jest kolejnym celem programu szczelinowania.

„Wkrótce dowiemy się, czy ze stref odwiertu O-8 uda się uzyskać przepływ na komercyjnym poziomie"- uzupełnia Jakub Korczak.

Obecnie KOV produkuje dziennie 340 tysięcy metrów sześciennych gazu, a po podłączeniu do produkcji odwiertu O-12, dzienne wydobycie może zwiększyć się o kolejne 230 tysięcy nawet do ponad pół miliona metrów sześciennych gazu. Oznacza to trzykrotne zwiększenie produkcji dziennej w 2011 roku.

Informacje dodatkowe:

Szczelinowanie hydrauliczne to sprawdzona technologia stosowana na świecie od ponad 60 lat.

Dotychczas została wykorzystana w ponad milionie odwiertów, umożliwiając wyprodukowanie ponad 600 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i 7 miliardów baryłek ropy naftowej. Technika ta jest wykorzystywana w trudnych rezerwuarach, które nie charakteryzują się odpowiednia porowatością, umożliwiającą swobodny wypływ gazu. Szczelinowanie tworzy w skale bardzo drobne pęknięcia - szczeliny, dzięki którym cząsteczki ropy naftowej i gazu są uwalniane i mogą wypływać na powierzchnię.

W szczelinowaniu hydraulicznym stosuje się płyny szczelinujące, składające się głównie z wody i piasku, które są wstrzykiwane pod wysokim ciśnieniem do strefy produkcyjnej. Cząsteczki piasku uniemożliwiają zamkniecie się szczelin.

Nowoczesne szczelinowanie hydrauliczne to w pełni kontrolowany proces, wcześniej symulowany cyfrowo, dla osiągniecia najbardziej efektywnych rezultatów. W procesie prowadzonym w piaskowcach, otrzymuje się precyzyjne strefy spękań o promieniu do 200 metrów.

Aktywa Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.

W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech polach.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.

Główny akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie 47,6 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań spółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie oraz do wskazanych odwiertów wykonywanych na tych polach, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »