Firma » Finanse

Upadłość konsumencka – dokonywanie czynności prawnych dotyczących majątku upadłego

Upadłość konsumencka – dokonywanie czynności prawnych dotyczących majątku upadłego
Zobacz więcej zdjęć »
Syndyk z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zarządza majątkiem upadłego, wchodzącym w skład masy upadłości, a także przystępuje do jego likwidacji. Nie oznacza to jednak, że upadły nie może być upoważnionym do sprzedania ruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

W momencie zakończenia postępowania wygasa funkcja syndyka, a upadły, odzyskując uprawnienia wynikające z prawa własności, może władać niezlikwidowanymi składnikami masy upadłości. W pełni dysponuje także przedmiotami nabytymi po zakończeniu postępowania.Składniki wchodzące w skład masy upadłości

Co do zasady, do masy upadłości wchodzi cały majątek upadłego, należący do niego w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także majątek nabyty w trakcie postępowania upadłościowego. Wyróżnić należy jednak pewne prawa i rzeczy, które są wyłączone z masy upadłości, jak na przykład mienie wyłączone spod egzekucji, wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu. Owe prawa i rzeczy pozostają do swobodnej dyspozycji dłużnika.

Natomiast wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub upadłego.Dokonywanie czynności prawnych w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli ustalany jest po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony - po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli (wyjątkiem jest sytuacja, w której do umorzenia zobowiązań upadłego dochodzi bez ustalania planu spłaty wierzycieli).

W trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Natomiast sąd może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie takiej czynności prawnej, na wniosek upadłego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Obowiązkiem upadłego jest składanie sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.Upoważnienie upadłego do sprzedaży ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości. Na przykład syndyk może upoważnić upadłego do dokonania czynności o charakterze przygotowawczym i organizacyjnym.Utrata majątku jako skutek postępowania upadłościowego

Za skutek procedury oddłużeniowej należy uznać utratę majątku, ale także co do zasady zmianę relacji majątkowych pomiędzy upadłym i współmałżonkiem – z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Natomiast małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.Syndyk może interesować się również masą spadkową.

Nie da się zaprzeczyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z koniecznością utraty majątku. Natomiast procedura prowadzi do oddłużenia, jest korzystniejsza dla dłużnika niż postępowanie egzekucyjne, którego głównym celem jest zaspokojenie wierzyciela. To istotna różnica pomiędzy postępowaniami. Należy jednak mieć na względzie, że upadłość konsumencka to nie sposób na uniknięcie odpowiedzialności od celowo zaciąganych zobowiązań, przekraczających możliwości finansowe.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

slawek

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Zamów opracowanie informacji prasowej


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »