Firma » Biznes

292 uczestników XVI Forum Teleinformatyki

292 uczestników XVI Forum Teleinformatyki
Zobacz więcej zdjęć »
W obradach XVI Forum Teleinformatyki uczestniczył Min. Piotr Kołodziejczyk - MSWiA, Anna Streżyńska - Prezes UKE oraz 290 przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz biznesu.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum był „Obywatel, urzędnik, pacjent, przedsiębiorca w systemach informatycznych współfinansowanych ze środków UE".W tematykę Forum bardzo ciekawymi wystąpieniami wprowadzili uczestników prof. dr hab. Michał Kulesza i Jakub Wygnański.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Prof. Kulesza omawiał nowy ład informacyjny oraz pozycję i znaczenie administracji samorządowej w czasach globalizacji i decentralizacji. Jakub Wygnański przestawiał natomiast rozwiązania informatyczne, jako element stymulujący rozwój otwartego, partycypacyjnego modelu rządzenia. Bardzo dobrze przyjętą tegoroczną nowością było „Forum Poszukujących Samorządowców - Usługi do wzięcia" - pokazujące m.in., że wiele ciekawych rozwiązań usprawniających kontakt obywatela z urzędem powstało dzięki inicjatywie i zaangażowaniu samorządowców.

Powracającym tematem w obradach całego Forum były prawno-organizacyjne problemy ze standaryzacją i porządkowaniem różnych krajowych rejestrów oraz umożliwieniem ich efektywnej współpracy. Jest to kluczowy element sprawnego przepływu informacji, niezbędny dla zarządzania państwem.

zdjęcia z Forum są na: ftp://indalo.pl/xvi_forum (wglądówki i hi-res)

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od pierwszej edycji w 1995 roku, Forum niezmiennie porusza najtrudniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju. Uczestnicy tegorocznego Forum wysłuchali łącznie ponad 30 prezentacji i szerszych wystąpień związanych bezpośrednio z tematyką Forum oraz z równoległymi sesjami - pełny spis prezentacji i ich streszczenia zamieszczony jest w agendzie Forum www.forumti.pl.

Na otwarciu Forum, Włodzimierz Marciński (Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA) odczytał list Podsekretarza Stanu MSWiA, Piotra Kołodziejczyka do uczestników Forum, zachęcający do aktywnego włączenia się do działań nakreślonych przez Europejską Agendę Cyfrową i uzupełniający ją Europejski Plan Działania w obszarze administracji elektronicznej na lata 2011-2020. W tematykę Forum uczestników doskonale wprowadziły „nieinformatyczne" prezentacje prof. dr. hab. Michała Kuleszy (wydz. prawa administracyjnego UW) i Jakuba Wygnańskiego (wydz. socjologii UW).

Pierwsza, poświęcona była zmianie zasad funkcjonowania administracji państwowej po radykalnej zmianie ustrojowej, jaka nastąpiła w Polsce w 1989 roku. Kluczową zmianą jest podejście terytorialne, a nie centralistyczne - dotyczące zarządzanie rozwojem i związanym z nim przepływem zarówno informacji, jak i funduszy. Odbudowa lokalnych, terytorialnych układów społecznych jest przeciwwagą dla globalizacji - warunkiem jest jednak by gmina nie była tylko wykonawcą decyzji centralnych, ale by miała uprawnienia decyzyjne - dotyczące swojego terytorium i jego mieszkańców. Pamiętać należy, że w modelu tym kluczową rolę pełnią przepływ informacji i eksperci.

Druga prezentacja poświęcona była socjologicznym aspektom społeczeństwa informacyjnego - obywatelstwo jest przywilejem - to jednostka decyduje czy z niego korzysta, czy pozostaje bierna. Nowoczesne technologie i Internet pomagają obywatelom konstruktywnie włączyć się w życie społecznie i być aktywnym elementem Government 2.0, czyli zarządzania w interakcji z obywatelem. Przykładem jest www.mojapolis.pl - tworzony praktycznie społecznie portal integrujący i udostępniający różne dane publiczne dotyczące różnych aspektów gospodarki, środowiska demografii oraz narzędzia do analiz tych danych i przejrzystej prezentacji. Docelowo jest to interaktywne narzędzie do oglądu Polski z różnych perspektyw i przekrojów na dowolnym stopniu szczegółowości.

Pozostałe dwie sesje pierwszego dnia Forum: „Obywatel w sieci e-usług - architektura, technologie, bezpieczeństwo" oraz „Usługi globalne a systemy krajowe - jak uzyskać efekty synergii?" bazowały na materiałach eksperckich i doświadczeniu polskich oraz światowych dostawców rozwiązań dla administracji. Prezentowano głównie zagadnienia będące analizą konkretnych rozwiązań i przypadków - np. w urzędach Stanu Cywilnego, Policji, Min. Środowiska, czy Min. Pracy i Polityki Społecznej. W sesjach tych występowali prof. Włodzimierz Gogołek, eksperci z CTPartners, Hewlett-Packard Polska, IBM Polska, Infovide-Matrix, Novell, Oracle Polska, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, S&T Services Polska, Software AG Polska/ IDS ScheerPolska, Symantec Poland, Technika IT.

Drugi dzień Forum upłynął na trzech sesjach równoległych: Forum Młodych Mistrzów - „ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa" - patronowali tej sesji Narodowy Bank Polski (sesja była również dofinansowana ze środków NBP) i Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa", Forum Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - „projekty PL.ID, EPUAP i inne kluczowe projekty finansowane ze środków UE", oraz Forum Poszukujących Samorządowców - „usługi do wzięcia" - pod patronatem merytorycznym Związku Powiatów Polskich.

Debiutujące w tym roku Forum Poszukujących Samorządowców okazało się dużym sukcesem. Prezentowane przez Telekomunikację Polską i przedstawicieli Urzędów Miast - Częstochowy, Łodzi i Poznania - przykłady usprawnień konkretnych usług dla obywateli stały się przyczynkiem do bardzo ciekawej dyskusji. Mówiono m.in., że to Administracja musi się dostosować do specyficznych potrzeb człowieka, a nie człowiek dostosowywać się do specyficznych wymagań administracji. Ale, aby to było możliwe, trzeba tworzyć sprzyjające temu regulacje prawne, normy itp. Jednocześnie podawano przykłady, jak wiele można zrobić w obecnej sytuacji prawnej - zależy to od chęci, wyobraźni i wytrwałości. Powracającym motywem była potrzeba standaryzacji i porządkowania różnych rejestrów publicznych, ułatwienie dostępu do nich wewnątrz różnych organów administracji oraz związane z tym kłopoty - głównie prawne, polityczne i organizacyjne. W sesji tej uczestniczyła Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Forum Młodych Mistrzów zorganizowane zostało pod patronatem i dofinansowane było ze środków Narodowego Banku Polskiego. Współpartnerem sesji było Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa". Wprowadzenia do sesji dokonał prof. WAT, Bolesław Szafrański. W ramach Forum Młodych Mistrzów studenci i młodzi pracownicy naukowi z różnych uczelni przedstawili łącznie 10 prezentacji omawiających prace badawcze wykonane w ramach różnych zajęć, kół naukowych i praktyk. Łącznikiem prezentacji było ekonomiczne spojrzenie na konsekwencje informatyzacji.

Forum Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - w sesji tej tradycyjnie już prezentowano zmiany i wnioski, które pojawiły się w trakcie minionego roku. Prezentację wprowadzającą do sesji, która przedstawiała przykłady zdrowych wdrożeń, wygłosił Leszek Bartłomiejczyk z SAP Polska. O opiece społecznej i zdrowiu - po dwóch latach, mówił dr n. med. Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił Włodzimierz Marciński, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA).

Kocioł dyskusyjny, już tradycyjnie, zamyka Forum. Tematem tegorocznej dyskusji była inicjatywa „Linia Współpracy" - współpraca Administracji Rządowej i Samorządowej". Dyskusję prowadził Bolesław Szafrański, Przewodniczący Rady Programowej Forum, a tezy wprowadzające wygłosił Piotr Kołodziejczyk, Podsekretarz Stanu MSWiA. Podkreślał on, że celem Linii Współpracy jest usprawnianie działania państwa, a informatyzacja jest jednym z narzędzi. Powstający właśnie plan informatyzacji na lata 2011-2014 będzie realizowany z minimalnym finansowaniem zewnętrznym - unijnym - wymaga szukania rezerw wewnętrznych i zwiększania efektywności działań. Dotychczasowe środki unijne są już rozdysponowane i trzeba je sprawnie wykorzystać. Stąd właśnie pojawiła się konieczność zintensyfikowania współpracy na linii administracja państwowa - administracja samorządowa oraz włączenie do niej także branż IT i telekomunikacyjnej oraz świata nauki. Tworzone tu będą narzędzia powodujące, że współpraca wszystkich stron będzie dla nich opłacalna - bo to jest klucz do sukcesu. Podstawową zasadą jest teraz przejrzystość zamówień publicznych - m.in. likwidacja zamówień w trybie niekonkurencyjnym oraz wysłuchania publiczne np. firm oferujących rozwiązania dla konkretnych projektów. Dla każdego dużego projektu tworzona będzie rada użytkowników - samorządowców.

Nagroda im. Marka Cara

Na Forum, po raz dziewiąty, wręczona została honorowa Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Nagroda jest wyróżnieniem wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tegorocznymi laureatami są Lesław Bańdur, Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa i prof. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski.

Nagroda „Najlepsza prezentacja na XV Forum Teleinformatyki"

Na Forum od ub. roku wręczana jest nagroda za najlepiej ocenioną przez uczestników prezentację poprzedniego Forum. Laureatem nagrody „Najlepsza prezentacja na XV Forum" został Jacek Pacholczyk z firmy Novell.

Kuluary Forum i loteria charytatywna

Forum i jego kuluary są okazją do personalnych kontaktów osób, które na co dzień nie mają czasu i okazji do spotkania i rozmowy, czy nawet gorącej wymiany poglądów. Wieczorem pierwszego dnia Forum odbyła się tradycyjna charytatywna loteria fantowa, w której każdy los wygrywał różne upominki firmowe. Całkowity dochód ze sprzedaży losów przekazany został na ręce przedstawicieli Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W ramach tegorocznego Forum Fundacja otrzymała kwotę 6830 zł, na którą złożyły się wpływy z loterii (4830 zł) oraz przelew na konto Fundacji od BizTech Konsulting SA.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od chwili powstania w 1995 roku, Forum niezmiennie porusza najtrudniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju.

Honorowymi Patronami Forum byli: Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; prof. dr hab. Krystyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Bank Polski.

Partnerami Forum były firmy: Infovide-Matrix SA i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA.

Patronami medialnymi byli: IT w Administracji, Serwis Samorządowy PAP, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz portal Publiczni.pl i PortalSamorzadowy.pl.

Organizatorem Forum jest: BizTech Konsulting SA, ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa, Kinga.Rokoszewska@biztech.pl, tel. (22) 100 10 01 www.biztech.pl; www.forumti.pl

Rzecznik prasowy Forum: zbigniew.blewonski@indalo.pl, tel. komórkowy (+48) 501 772 619 Agenda i inne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

Agenda i inne aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

BizTech Konsulting S.A., www.biztech.pl 01-018 Warszawa, ul. Wolność 3A, tel. (22) 100 10 01, fax (22) 100 10 99 e-mail: info@biztech.pl, www.biztech.pl

Obsługa Prasowa i PR:INDALO Public Relations, ul. Grochowska 341/281A, 03-822 WarszawaZbigniew Blewoński, mobile: (+48) 501 772 619, e-mail: zbigniew.blewonski@indalo.plRedakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INDALO

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »