Firma » Biznes

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza
Zobacz więcej zdjęć »
Definicje działalności gospodarczej znajdują się w wielu ustawach, szczególnie w ustawach podatkowych. Nie zawsze mają takie samo znaczenie. Oto kilka z nich:

Działalność gospodarcza:
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Ta definicja odwołuje się do charakteru wykonywanych czynności oraz stopnia zorganizowania tego wykonywania (np. pracownik nie organizuje swojej pracy, działa u zorganizowanego odpowiednio pracodawcy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Działalnością gospodarczą jest działalność zarobkową (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin i złoż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych) prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Ta definicja określa działalność gospodarczą jako działalność prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły, choć niekoniecznie zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przychody ustawa podatkowa zalicza do przychodów z działalności gospodarczej. Stąd też działalność osobista zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej menedżerów nie stanowi w świetle tej ustawy działalności gospodarczej i menedżer nie jest obowiązany do prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Z drugiej strony działalność zarobkowa prowadzona przez samozatrudnionych pod kierownictwem zleceniodawcy może działalnością gospodarczą PIT nie być.

Ustawa o podatku od towarów i usług:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności: 1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 2) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich; 3) wymienione w poprzednim punkcie zasady stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Do tej właśnie definicji starano się zbliżyć definicję działalności gospodarczej PIT, choć występują różnice - w ich wyniku prowadzący działalność gospodarczą VAT mogą rozliczać się w zakresie PIT jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

  • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (czyli zarejestrowaną np. w ewidencji działalności gospodarczej),
  • twórcę i artystę (posiadającego status twórcy nadany przez ministerialna komisję),
  • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Zatem jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. prowadzi działalność gospodarczą jedynie w rozumieniu przepisów zusowskich.W określonej dziedzinie życia należy wykorzystywać zawsze odpowiednią definicję działalności gospodarczej.

 

Działalność w internecie

Oczywiście zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej działalność handlowa, zgłoszona jako taka w urzędzie skarbowym, stanowić będzie działalność gospodarczą w świetle wszystkich ww. definicji. Jednak prywatny handel w sieci – sprzedaż rzeczy zakupionych wcześniej w celu odsprzedaży, może okazać się zarówno działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Może się okazać, że nawet korzystając ze zwolnienia w podatku dochodowym i w podatku VAT sprzedawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT pod rygorem naliczenia podatku VAT w stawce 22%.

Warto zatem rozważyć rzeczywiste skutki stałej działalności usługowej czy handlowej w sieci.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

promo

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »