Firma » Tax

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego
Zobacz więcej zdjęć »
W rozliczeniu za 2007r. podatnicy po raz kolejny będą mogli skorzystać z odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na cele pożytku publicznego.

Podatnicy powinni przede wszystkim odróżnić darowizny "na cele pożytku publicznego" odliczane od dochodu, od darowizn na rzecz „organizacji pożytku publicznego" odliczanych od podatku w ramach limitu 1% podatku.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Omawiane darowizny można więc odliczyć od dochodu, zarówno jeżeli są przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak i innym podmiotom na cele pożytku publicznego. Potwierdza to interpretacja Ministerstwa Finansów (15 kwietnia 2004r., PB3/8214-108/WK/04) oraz liczne interpretacje urzędów skarbowych (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 15 czerwca 2005r., P-1/415/33/2005; Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 23 czerwca 2005r., I USB XVI/415/31/05).

Nie musi to być więc jedna z 293.678 organizacji pożytku publicznego wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 31 grudnia 2007 r. nr 99, poz. 1078.

Ustawa o PIT stanowi, że powinny to być podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego, a więc:

 • organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Nie podlegają jednak odliczeniu darowizny na rzecz:

 • partii politycznych;
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej albo majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne;
 • spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

Ustawa o PIT stanowi także, że odliczeniu podlegają darowizny na cele pożytku publicznego, wymienione w art. 4 wspomnianej ustawy. Są to np. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, kultura, sztuka, ekologia itd.

Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje organy podatkowe wskazywały, że odliczeniu nie mogą podlegać darowizn na rzecz np.:

 • kuratorium oświaty (Urząd Skarbowy we Włocławku, 5 kwietnia 2005r., PDF-1/415-6/05);
 • szpitala (Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku; 12 kwietnia 2006r., PF/415-53/I/06); 
 • biblioteki publicznej (Izba Skarbowa w Poznaniu, 14 stycznia 2005r., BD-F/415-9/05);
 • spółdzielni mieszkaniowej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, mimo że prowadzi ona również działalność społeczną, oświatową i kulturalną w oparciu o zapisy statutu, która to działalność obejmuje zadania ze sfery zadań publicznych (Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, 12 sierpnia 2005r., PDF-3/415-29/05/BA);
 • rady rodziców w szkołach (przedszkolach) zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych (Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów, 20 października 2005r., 1438/DF1/415-137/302/05/AS; Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, 14 czerwca 2005r., SD/415-26/05).

Po raz pierwszy w rozliczeniu za 2007r. podatnicy mogą także skorzystać z odliczenia od dochodu darowizn przekazanych organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. We wcześniejszych latach odliczenie darowizn na rzecz np. zagranicznych fundacji nie było możliwe (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 30 grudnia 2004r., US 72/ROP1-848/ID/04).

Możliwość odliczenia takiej darowizny jest jednak bardziej sformalizowana. Podatnik powinien bowiem posiadać oświadczenie tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do w/w organizacji realizującą w/w cele, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Ponadto umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub odrębne ustawy, powinny umożliwiać organom podatkowym uzyskanie informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Korzystając z odliczenia darowizn od dochodu podatnicy powinni jednak pamiętać, że odliczenie jest limitowane i nie może przekroczyć 6% dochodu, przy czym do limitu tego wlicza się także darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz na cele krwiodawstwa.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest także odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Powinno to nastąpić dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Oznacza to, że odliczeniu nie mogą podlegać darowizny przekazane odpowiednim organizacjom w gotówce.

Dokonując odliczenia darowizny podatnik powinien z informacji PIT/O wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym 19% (Urząd Skarbowy w Wieliczce, 19 czerwca 2006r., PR 415/41/06/PD).Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

ap

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »