Społeczeństwo » Społeczeństwo

Na co wydać pół miliona złotych?

Na co wydać pół miliona złotych?
Zobacz więcej zdjęć »
Pomóc dzieciom z autyzmem, niewidomym, czy bezdomnym? Od dziś Ty możesz o tym zadecydować, klikając na wybrany projekt na stronie www.warto.eu. Pieniądze na realizację najlepszych projektów, w łącznej kwocie pół miliona złotych zapewnia Kompania Piwowarska w ramach programu „Warto być za!”.

Dzięki głosom opinii publicznej wyrażonym za pomocą sms-ów lub poprzez głosowanie na stronie www.warto.eu, czy facebooku siedem organizacji pozarządowych ma szanse na dofinansowanie projektów, które mają na celu wsparcie ludzi pokrzywdzonych przez los.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Jak głosować?1. Na stronie www.warto.eu można przeczytać opisy zgłoszonych projektów i klikając na wybrany projekt oddać głos.2. Można też wysłać SMSa z hasłem WARTO pod numer 7169 wpisując numer wybranego projektu. Koszt SMSa to 1,22 zł brutto. Przykład SMSa to: WARTO13. Fani facebooka również znajdą coś dla siebie na funpage'u Kompanii Piwowarskiej. W specjalnie opracowanej aplikacji można oddać głos, który będzie doliczony do wybranego projektu.

Ogólnopolskie głosowanie potrwa do 26 listopada 2010r. Teraz to Twój głos może zdecydować o przyznaniu dofinansowania dla organizacji, które wiedzą jak efektywnie pomagać potrzebującym. Dodatkowo pracownicy Kompanii Piwowarskiej głosują na projekty wewnątrz swojej organizacji, a ich głosy są liczone podwójnie. „To już V edycja programu „Warto być za!" i choć do tej pory pomoc uzyskało prawie 12000 osób, lista potrzeb jest cały czas bardzo długa. Współpraca z prawie 40 organizacjami pozarządowymi jest dla nas cennym doświadczeniem, a dodatkowo bardzo cieszy nas radość w oczach naszych podopiecznych" - dodaje Katarzyna Radecka, kierownik do spraw odpowiedzialności społecznej w Kompanii Piwowarskiej S.A.
Szczegółowe informacje o inicjatywie znajdują się na stronie www.warto.eu
W tym roku do finału przeszło 15 projektów, które czekają na głosy opinii publicznej:
KATEGORIA I - 100 tys. zł1. Stowarzyszenie ASLAN - „Dorastanie z dobrym wspomaganiem" - Celem projektu jest zmniejszenie różnic w społecznych i edukacyjnych szansach dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresowany jest do 60 osób w tym do 30 dzieci i młodzieży w wieku 8 - 17 lat i 30 rodziców z Warszawy (Śródmieście, Praga Północ, Wola, Targówek). Każde dziecko i rodzina otrzymają asystenta - psychologa lub pedagoga z doświadczeniem.
2. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim - „Centrum Charytatywne w Gorzowie Wielkopolskim" - Celem projektu jest świadczenie różnych form usług społecznych, które skierowane są do: osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, ubogich, starszych, niepełnosprawnych, po terapii odwykowej, bezdomnych i beneficjentów pomocy społecznej. Centrum charytatywne to instytucja społeczna, która skupia w jednym budynku następujące agendy pomocowe: A) regionalny Ośrodek Społeczno-Zawodowy i obywatelski z infolinią ,B) schronisko nr 1 - działania osłonowe i aktywizujące osoby bezdomne - oferuje całodobowy pobyt dla 10 mężczyzn , C) Dział pomocy rzeczowej z sekcją , D) Dział pomocy żywnościowej.
3. Fundacja SYNAPSIS - „Moje dziecko rozwija się inaczej. Jak wyjść z bezradności?" - Celem projektu jest długofalowe wsparcie 40 dzieci z autyzmem, z rodzin ubogich - mieszkańców małych miast i wsi województwa mazowieckiego. Takie rodziny, często ze względów finansowych nie mają dostępu do zindywidualizowanej terapii. Takim rodzinom można skutecznie pomóc poprzez dostarczenie odpowiedniego wsparcia terapeutycznego, socjalnego i prawnego. Dodatkowo planowane jest wsparcie merytoryczne m.in. dla pracowników pomocy społecznej i systemu edukacji w zakresie potrzeb dzieci z autyzmem.
4. Fundacja Domy Wspólnoty „Chleb Życia" - „Równi, chociaż różni" - Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, o niskich kompetencjach społecznych i z niską motywacją do zmiany. Osoby te będą rekrutowane spośród mieszkańców gminy Ożarów. Projekt polega na zaoferowaniu nieodpłatnych szkoleń zawodowych, uzupełnionych doradztwem zawodowym przygotowujących do podjęcia pracy na otwartym rynku lub do podjęcia aktywności zawodowej pozwalającej uzupełnić niskie dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Rekrutacja beneficjentów będzie oparta o kontakty z powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej. Tematyka szkoleń będzie obejmowała: kasy fiskalne (26 h), bukieciarstwo (30 h), fryzjerstwo (40 h), kurs komputerowy(40 h), decupage (40 h), wizażu i stylizacji (20 h).Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony poczęstunek oraz ubezpieczenie NNW - 6 polis zbiorowych. Na zakończenie każdego z kursów ich uczestnicy otrzymają książkę bądź publikację wskazaną przez prowadzącego. Zostanie także utworzona poradnia dla uczestników szkoleń zamierzających otworzyć własną działalność.
5. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać szansę" - „Zobaczyć barwę, poczuć zapach, usłyszeć dźwięk - zajęcia w sali doświadczania świata" - Celem projektu jest zakup wyposażenia do sali doświadczania świata i zorganizowanie zajęć z pedagogiem oraz logopedą w nowopowstałej sali dla 100 beneficjentów ostatecznych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia. Podstawowym kryterium rekrutacji beneficjentów będzie sytuacja finansowa ich rodzin. Pierwszy etap rozpocznie się na początku lutego 2011 r. i będzie prowadzony przez koordynatora projektu. Koordynator wejdzie w kontakt z firmą zajmującą się dostarczaniem oraz montażem wyposażenia sali doświadczania świata. Dokonanie zakupu wyposażenia. Równolegle będą realizowane zadania w ramach 2 etapu, który rozpocznie się akcją promocyjną. W lutym zostaną opracowane ulotki i plakaty kolportowane w Wadowicach i Oświęcimiu. O realizacji projektu będzie też można przeczytać w prasie.
6. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - koło Jeleniogórskie - „Wędka zamiast ryby" - Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezdomnych i najuboższych poprzez praktyczną naukę zawodu w Spółdzielni Socjalnej „Patron" założonej przez Jeleniogórskie koło Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta. Podczas realizacji projektu określone zostaną predyspozycje zawodowe uczestników, utworzona zostanie baza danych potencjalnych pracowników, którzy podejmą praktyczną naukę zawodu jako pomocnicy etatowych pracowników Spółdzielni Socjalnej „Patron". Kolejnym etapem jest szkolenie na zasadzie samodzielnych działań wykonywanych przez beneficjentów przy pracach, które Spółdzielnia wykonywać będzie nieodpłatnie na rzecz instytucji i organizacji pożytku publicznego. Podczas tego etapu zostanie wyłoniona grupa najbardziej zmotywowanych osób, z którymi zostaną podpisane umowy o prace lub umowy-zlecenia
7. Stowarzyszenie WIOSNA - „Akademia Przyszłości - każde dziecko ma prawo do sukcesu" - Celem projektu jest pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez wyrównanie ich szans edukacyjnych. Beneficjentami jest młodzież szkolna ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów blokowisk dużych miast. W 2011r. w Akademii Przyszłości weźmie udział 1000 dzieci. Głównym działaniem projektu są zajęcia prowadzone przez wolontariuszy-studentów. Dodatkowo, organizowane są cykliczne zajęcia integracyjne, wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Zgłoszony projekt jest częścią całorocznego programu dla dzieci organizowanego od 2003 r. AP jest programem wyrównywania szans. Za nabór dzieci do projektu odpowiedzialny jest pedagog szkolny z placówki biorącej udział w projekcie (obecnie 70 szkół w całym kraju). Do projektu trafiają dzieci z różnych środowisk: rodzin wielodzietnych, niepełnych, ubogich, rozbitych, patologicznych itp.
B. KATEGORIA II - 50 tys. zł8. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca" - „Dziadkowie w sieci" - Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu osób starszych. Projekt skierowany jest do 2 grup uczestników, między którymi występują różnice co najmniej jednego pokolenia. Są to pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" dla ludzi starszych oraz Wychowankowie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego dla dzieci z zaburzonym zachowaniem. Głównymi działaniami w projekcie będą m.in. prowadzenie zajęć obsługi komputera, w których to zajęciach obie grupy wiekowe będą uczestniczyć razem. Młodzi ludzie doskonale orientują się w obsłudze komputera i to oni właśnie /pod kierunkiem informatyka/ będą wprowadzać ludzi starszych w świat Internetu. Kolejnym elementem projektu jest aktywizacja ruchowa i kulturalno - oświatowa grupy starszej. Innowacyjnym podejściem w tym projekcie jest na pewno metoda pracy dzieci ze starszymi, w której istotne jest, że to właśnie dzieci będą swoistymi „przewodnikami" po świecie Internetu, będą uczyły tajników obsługi komputera. Uczestnicy zajęć będą rekrutowani z pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" dla osób starszych. W założeniu ma być to grupa 15 osobowa.
9. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu - „Od treningu do samodzielnego zamieszkania" - Celem projektu jest długofalowe wsparcie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa - niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie dla nich równych szans rozwoju i wzmacnianie w aktywnym, maksymalnie samodzielnym funkcjonowaniu. Wzmocnienie pozycji społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez modernizacje infrastruktury. Beneficjentami projektu będą 24 dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) typu umiarkowanego i znacznym oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami.
10. Polski Związek Niewidomych - „Marsz po sukces" - Celem projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego inwalidów wzroku. Projekt skierowany jest do 12 osób niewidomych i słabowidzących z powiatów: tyskiego, bieruńsko-lędzińskiego i mikołowskiego. Są to osoby ubogie. W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania: Rekrutacja - informacja o projekcie zostanie przekazana do kół polskiego związku niewidomych. Organizacja spotkania rozpoczynającego projekt - wezmą w nim udział wszyscy beneficjenci, instruktorzy prowadzący poszczególne szkolenia i kadra zarządzająca Projektem, a także lokalne media. Przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności beneficjentów: Szkolenia z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem programów udźwiękowiających lub powiększających system Windows .Zorganizowanie konferencji podsumowującej Projekt.
11. Darłowskie Centrum Wolontariatu - „Moje miejsce moją szansą" - Celem projektu jest stworzenie otwartego codziennie w godz. 16-20 integracyjnego miejsca spotkań - Centrum Równych Szans, które ma służyć dzieciom i młodzieży szukającym wsparcia. Realizatorzy projektów to 10 osobowa grupa wolontariuszy z Darłowa. Odbiorcami będą dzieci i młodzież do 19. roku życia ze środowisk zaniedbanych (940 osób) oraz okazjonalnie 70 osób, które skorzystają z oferty Centrum. W działaniach weźmie także udział 20 osób starszych oraz 4 dzieci niepełnosprawnych.
12. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA - „Radosne Maluchy" - Celem projektu jest stworzenie środowiskowej formy wsparcia dziennego oraz objęcie opieką pedagogiczną, psychologiczną i wychowawczą dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Głównym założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie dzieci do nauki w szkole oraz wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców. Beneficjentami projektu jest grupa 12-15 dzieci oraz ich rodzice. Są to: dzieci ze środowisk zaniedbanych, dzieci z rodzin wielodzietnych, kobiety samotnie wychowujące dzieci, ofiary patologii życia rodzinnego, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i osoby bezrobotne, rodziny żyjące w bardzo trudnych warunkach lokalowych.
13. Pracowania Alternatywnego Wychowania - Przedszkole „U ciekawskich" - Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z łódzkich środowisk marginalizowanych. W tym celu uruchomione zostanie środowiskowe przedszkole socjoterapetyczne. Beneficjentami projektu będzie 20 osobowa grupa dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodziców i opiekunów - wszyscy z rodzin wykluczonych społecznie. W ramach funkcjonowania placówki przewidziane są: zajęcia motywujące do nauki i zajęcia rozwijające postawy twórcze; zajęcia socjoterapeutyczne; dożywianie; obóz; superwizja realizatorów; ewaluacja; promocja.
14. Fundacja Ocalenie - „Wolontariat dla integracji - program wsparcia integracji" - Celem projektu jest wsparcie integracji cudzoziemców w Warszawie poprzez działania prowadzone przez wolontariuszy. Integracja rozumiana jest jako proces przystosowywania się do realiów społeczno-kulturowych. Projekt jest skierowany do grupy cudzoziemców zagrożonych marginalizacją mieszkających w Warszawie. Projekt koncentruje się na organizacji nauki języka polskiego oraz kultury polskiej. Dodatkowymi działaniami będzie przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku mieszkaniowym, rynku pracy oraz dostępie do opieki medycznej i edukacji. Dodatkowo prowadzony będzie monitoring wydarzeń i informacji podawanych w mediach, dotyczących cudzoziemców.
15. Towarzystwo Integracji Społecznej - „Młodzież w kulturze współczesnej jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" - Celem projektu jest aktywizacja młodzieży z Zielonej Góry zagrożonej problemem wykluczenia społecznego. Głównym założeniem projektu są warsztaty muzyczne, kabaretowe, filmowe, radiowe, medialne i artystyczne. Wszystkie programy będą prowadzone przez specjalistów. Pozyskiwaniem beneficjentów zajmą się streetworkwerzy. Działania w ramach projektu: LibDub Osiedla, projekt kapeli garażowej, projekt kabaretu, projekt filmowy, słuchowisko radiowe .
Do tej pory w ramach konkursu programu „Warto być za!" z pomocy skorzystało blisko 12 000 osób, które dzięki tej inicjatywie poprawiły swój status społeczny. Projekt jest wpisany w strategię CSR Kompanii Piwowarskiej.Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

KOMPANIA PIWOWARSKA
http://www.kp.pl

Komentarze (6)

 • avatar
  stefanbatory25 2012-07-05 09:01:57

  jestem za :)

 • avatar
  kosmopolitka1 2012-05-22 16:12:50

  Żadnej gwarancji nie ma.

 • avatar
  aldona512 2012-05-22 08:54:17

  Już jabym wiedziała na co wydać

 • avatar
  iwa44 2012-04-20 10:26:29

  ciekawe czy te pieniądze faktycznie trafią do potrzebujących?

 • avatar
  mrobert15 2012-03-09 20:30:23

  Wsparcie ludzi potrzebujących to zawsze dobry pomysł. Tym bardziej gdy jest to tak łatwe - wystarczy kliknięcie żeby komuś pomóc. Nie ma co się zastanawiać - trzeba pomagać!

 • mientha
  mientha 2010-11-12 17:34:32

  Świetna inicjatywa KP, podjęli się działań które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Duży może więcej a w tym przypadku tak właśnie się dzieje. Co ważniejsze, zgłoszone projekty nie dotyczą łatwych tematów. Wiele projektów dotyczy przeciwdziałania wykluczeniom społecznym i choćby dlatego WARTO BYĆ ZA! i warto wesprzeć taką inicjatywę swoim oddanym głosem.


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami

Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »