Gospodarka » Przemysł

Pogłębiają się różnice między regionami Polski…

Przyjęło się mówić o „Polsce A” i „Polsce B” – podziale wypływającym z rozwoju gospodarczego regionów. Czy jednak znajduje on odbicie w transakcjach handlowych – czy odbiorcy z aktywniejszych gospodarczo regionów płacą lepiej? A może odwrotnie – gorzej? Przedstawiamy analizę Euler Hermes.

W pierwszym odruchu skłanialibyśmy się raczej do twierdzenia, że odbiorcy z województw najbardziej prężnych gospodarczo, czyli tych w których działa najwięcej przedsiębiorstw, średnio płacą jednak nieznacznie gorzej, tzn. z większym opóźnieniem – mówi Tomasz Starus, dyrektor Biura Oceny Ryzyka w Euler Hermes. Dlaczego? Działa tam więcej przedsiębiorstw, jest większa konkurencja – aby przebić się ze swoją ofertą sprzedający większą część transakcji muszą realizować nie tylko z odroczonym terminem płatności, ale także sam termin tego kredytowania powinien być dla odbiorcy atrakcyjniejszy.

Pewne zróżnicowanie udzielanego odbiorcy kredytu zależnie od województwa…
Zróżnicowanie w udzielanym przez sprzedających kredycie kupieckim różni się w zależności od województwa: waha się od 45 do 62 dni. Najkrótsze terminy płatności otrzymują odbiorcy z województw: lubuskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego (45-49 dni). Z kolei najdłuższy kredyt kupiecki uzyskują średnio odbiorcy z województw: mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego (55-62 dni). 

…tak jak i opóźnienia płatności
Przedsiębiorcy z różnych województw mają odmienną moralność płatniczą – płacąc z różnym, charakterystycznym dla danego regionu opóźnieniem płatności.

Można to jednak wytłumaczyć – jak mówi Tomasz Starus z Euler Hermes: „Sprzedający próbują w niektórych województwach zmniejszyć ponoszone koszty poprzez skrócenie okresu kredytowania, przyspieszenie spłaty swoich należności. Nie jest to jednak łatwe – odbiorcy mają określone możliwości finansowe, uzależnione m.in. od swoich klientów, płacą więc po dostosowanym do nich, niezmienionym okresie czasu. Płatności wykazują się więc pewną inercją – skrócenie okresu udzielanego kredytu kupieckiego wiąże się zazwyczaj z wydłużeniem opóźnienia płatności, a nie z szybszym ich spływem…”

Podobny w całym kraju, długi okres po którym przedsiębiorcy średnio otrzymują należności. 
Tym można by więc tłumaczyć widoczną, zwłaszcza w województwach północno-zachodniej Polski tendencję do większego opóźniania płatności. W województwach tych wynosi ono przeciętnie od 28 dni (pomorskie), przez 27 dni (lubuskie) do 25 dni po terminie (zachodniopomorskie). W województwach tych oferowane jest klientom jednocześnie najkrótsze odroczenie płatności. (kredyt kupiecki na wspomniane 45-49 dni). Oprócz województw opolskiego i warmińsko-mazurskiego (23 dni opóźnienia) średnie terminy przeterminowania zapłaty są zazwyczaj krótsze i wynoszą niewiele ponad dwa tygodnie po terminie (15-18 dni), ale jednocześnie oferowany kredyt jest dłuższy (55 do 62 dni). 
Dłuższe opóźnienia w spłacie należności w Małopolsce mają zaś związek ze zwiększoną ostatnio liczbą upadłości (dwukrotny w stosunku do ubiegłego roku wzrost liczby bankructw przedsiębiorstw w oficjalnych ogłoszeniach w I-II br.).
Reasumując: sprzedający otrzymują swoje należności (okres udzielanego kredytu plus opóźnienie w jego spłacie) po zbliżonym terminie, niezależnie od miejsca, gdzie mają odbiorców (średnio: 70-80 dni). 

Pogłębiają się różnice między Polską… w 2009 a 2012 roku
Było już lepiej: w ciągu trzech lat okres spływu należności wydłużył się średnio o tydzień
Trzeba jednak zaznaczyć, że obecnie okres spływu należności dla firm jest dłuższy niż miało to miejsce w 2009 roku. Trzy lata temu przedsiębiorstwa otrzymywały pieniądze zależnie od województwa po 60-70 dniach (gros przypadków). Obecnie tylko w województwie łódzkim i kujawsko pomorskim przedsiębiorcy dostają swoje należności szybciej niż po 10 tygodniach (odpowiednio: średnio po 67 i 66 dniach). Tymczasem trzy lata temu w czterech województwach okres oczekiwania na należności był krótszy niż 60 dni. Nie wszędzie zmiany były równie duże (np. dolnośląskie  - tylko dwa dni), ale średnia skala zmian robi jednak wrażenie, oddając skalę spowolnienia obiegu pieniądza pomiędzy przedsiębiorstwami.


Średni okres oczekiwania na należności (dni) wg. miejsca odbiorcy
Województwo I/II 2009 I/II 2012
DOLNOŚLĄSKIE 69 71
KUJAWSKO-POMORSKIE 64 66
LUBELSKIE 59 70
LUBUSKIE 80 72
ŁÓDZKIE 60 67
MAŁOPOLSKIE 68 74
MAZOWIECKIE 73 81
OPOLSKIE 81 83
PODKARPACKIE 59 76
PODLASKIE 58 72
POMORSKIE 63 82
ŚLĄSKIE 66 75
ŚWIĘTOKRZYSKIE 55 71
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 64 76
WIELKOPOLSKIE 66 72
ZACHODNIOPOMORSKIE 68 74


Polska północno-zachodnia jest jednak w większym stopniu zagrożona opóźnieniami płatności
Oprócz analizy terminowości w regulowaniu należności przez przedsiębiorstwa z poszczególnych województw porównać można także wartość należności znacznie opóźnionych (de facto strat). Wspomniany wcześniej krótszy okres udzielanego odbiorcom kredytu skutkować może niższą wartością należności spłacanych na bieżąco w województwach północno-zachodnich… jednak przy znacznie opóźnionych płatnościach (5-6 miesięcy od sprzedaży) warunki sprzedaży nie są już tego przyczyną. Większa średnio wartość trudnych długów w tych regionach jest pochodną kondycji finansowej odbiorców, zatem dążenie sprzedających do minimalizowania ryzyka – skracanie przez nich terminów płatności jest uzasadnione. Z analiz ekspertów Euler Hermes wynika, że nie przekłada się to jednak na szybszy spływ pieniędzy…
 

******

Kontakt dla mediów:
Artur Niewrzędowski
TALKING HEADS PR
tel. 0509-433-874
e-mail: artur.niewrzedowski@thpr.pl
******


Euler Hermes jest liderem na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jednym z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Euler Hermes zatrudnia ponad 
6 000 pracowników w 50 krajach. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania należnościami. Skonsolidowany obrót grupy Euler Hermes w 2011 roku wyniósł 2,27 miliarda euro. Euler Hermes rozwinął międzynarodową sieć nadzoru, która umożliwia analizę stabilności finansowej 40 milionów przedsiębiorstw. Na koniec grudnia 2011 grupa obejmowała swoimi ubezpieczeniami transakcje handlowe na całym świecie na kwotę 702 mld euro.
***
Euler Hermes, członek gupy Allianz, jest notowany na giełdzie Euronext w Paryżu i otrzymał rating AA- od agencji Standard & Poor’s.
***
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1999 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności, raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. Usługi doradztwa prawnego świadczy Euler Hermes, Mierzejewska - Kancelaria Prawna Sp. k.


*******

Niektóre ze stwierdzeń zawartych w niniejszym materiale mogą wyrażać oczekiwania dotyczące przyszłości i inne prognozy oparte na aktualnych poglądach i założeniach kierownictwa i obciążone są znanym i nieznanym ryzykiem oraz niepewnością, które mogę spowodować, że faktyczne wyniki bądź wydarzenia będą się istotnie różnić od przedstawionych lub implikowanych w takich stwierdzeniach. Poza stwierdzeniami stanowiącymi prognozy z racji kontekstu przewidywania na przyszłość można rozpoznać po użyciu słów takich jak „może”, „będzie”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „zamierza się”, „przewiduje się”, „uważa się”, „szacuje się”, „potencjalny” lub „w dalszym ciągu” i podobnych wyrażeń. Faktyczne wyniki bądź wydarzenia mogą się istotnie różnić od przedstawionych w takich stwierdzeniach za sprawą m.in. (i) ogólnych uwarunkowań ekonomicznych, w tym w szczególności uwarunkowań ekonomicznych w zakresie podstawowej działalności lub na podstawowych rynkach Grupy Euler Hermes, (ii) kształtowania się rynków finansowych, w tym rynków wschodzących, a także zmienności rynków, ich płynności i zdarzeń kredytowych, (iii) częstotliwości i wielkości szkód ubezpieczeniowych, w tym szkód wynikających z katastrof naturalnych oraz rozwoju wydatków szkodowych, (iv) wskaźników utrzymania polis, (v) zakresu niespłacenia kredytów, (vi) poziomów stóp procentowych, (vii) poziomów kursów walutowych, w tym kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego, (viii) zmian konkurencyjności, (ix) zmian w przepisach prawnych i regulacjach, w tym konwergencji monetarnej i Europejskiej Unii Monetarnej, (x) zmiany w polityce banków centralnych i/lub rządów innych krajów, (xi) wpływu przejęcia spółek, w tym związanych z tym kwestii integracji, (xii) reorganizacji i (xiii) ogólnych czynników konkurencyjności, w każdym przypadku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Prawdopodobieństwo wystąpienia bądź natężenia wielu z tych czynników może okazać się większe w wyniku działań terrorystycznych i ich konsekwencji.
Grupa nie jest zobowiązana do uaktualniania żadnych odnoszących się do przyszłości stwierdzeń.


Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

an@thpr.pl

Komentarze (0)


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl
Opublikuj własny artykuł
Opublikuj artykuł z linkami


Kalendarium

Przejdź do kalendarium »

dodaj wydarzenie »

Ostatnio dodane artykuły

dodaj artykuł »